Розділові знаки в англійській мові (пунктуація)

Розділові знаки в англійській мові, як писати без помилок?

Пунктуація (punctuation (or sometimes interpunction) – це розділ мовознавства про використання розділових знаків, правил уживання на письмі розділових, сприяння розумінню та правильному читанню тексту.

В англійській мові вживаються такі знаки пунктуації (punctuation (or sometimes interpunction):

крапкаthe full stop, the period
?знак питанняthe question mark
!знак окликуthe exclamation mark
:двокрапкаthe colon
;крапка з комоюthe semicolon
,комаthe comma
•••три крапкиthe ellipsis
тиреthe dash
()дужкиparentheses, (round) brackets
[]квадратні дуж­ки(square) brackets
«»лапкиquotation marks, inverted commas
апострофapostrophe

 

Крапка

Крапка ставиться в кінці розповідних та наказових речень і після скорочених слів та ініціалів:

 • The mini was designed by A. C. Issigonis.— Міні-спідницю було створено Ісігоцісом.
 • Co. — Company, Ltd. — Limited.— Ko.— Компанія, Лтд .— Товариство з обмеженою відповідальністю.

Знак питання

Знак питання ставиться наприкінці питального речення:

 • Do you understand me? — Ти мене розумієш?
 • Do you know where they will be? — Ти знаєш, де вони будуть?

Інколи знак питання ставиться у стверджувальних реченнях, мета яких — отримати відповідь, підтвердження думки:

 • You haven’t seen your cousin since you returned? — Ти це бачив свого двоюрідного брата відтоді, як повернувся?

Знак питання ставиться в реченнях, які є за змістом стверджувальними (висловлюють ввічливе прохання), а за формою — питальними:

 • Will you please sit down? — Сідайте, будь ласка. (Чи не бажаєте Ви сісти?)

Знак оклику

Знак оклику ставиться наприкінці окличних речень, тобто висловлювань, яким властиве підвищення тону, емоційне забарвлення:

 • How late you are! — Як пізно ти прийшов!

Знак оклику інколи вживається наприкінці речень, які виражають не лише оклик, а й значне здивування, недовіру тощо:

 • О, does she think of me so often! — О, чи думає вона про мене так часто?!

Кома

Кома розділяє однорідні члени речення, частини складного речення та відокремлює пряму мову від слів автора:

 • Only buses, taxis and bicycles can use this street — По цій вулиці можуть рухатися тільки автобуси, таксі та велосипеди
 • The new road was supposed to reduce traffic jams, but they are even worse now — Передбачалося, що завдяки новій дорозі зменшаться пробки, але зараз стало навіть гірше
 • «I’ll drive», said Linda — «Я керуватиму машиною»,— сказала Лінда.

Комами відокремлюють додатки з пояснювальними словами, що стоять після означуваного іменника:

 • Mr Simmons, the owner of the house, will be glad to see you on Tuesday — Містер Сіммонз, власник будинку, буде радий бачити вас у вівторок

Як і в українській мові, в англійській кома використовується для відокремлення вставних слів, словосполучень і речень:

 • Unfortunately, we haven’t been able to find the solutionis — На жаль, ми не змогли знайти рішення

Комою виділяється самостійний дієприслівниковий зворот:

 • Most of the jury being absent, the contest was delayed — Оскільки більшість присяжних були відсутні, розгляд справи було відкладено

Комами відокремлюють звертання:

 • Jim, can you come tomorrow? — Джиме, ти можеш прийти завтра?

Якщо складнопідрядне речення починаються з підрядної частини, після неї ставиться кома:

 • If you know the right answer, tell me — Якщо ви знаєте правильну відповідь, скажіть мені
  Порівняйте:
 • Tell me if you know the right answer — Скажіть мені, якщо ви знаєте правильну відповідь

Крапка з комою

Крапка з комою вживається для відокремлення досить великих частин речення. За допомогою крапки з комою речення поділяється на частини, які мають більшу змістовну самостійність. Крапка з комою відокремлює частини складносурядного речення, якщо в одному із сурядних речень (або в сурядних реченнях) є однорідні члени або підрядні частини:

 • You had better go home, because it’s going to rain; and then you may give me a call — Тобі краще піти додому, тому що збирається дощ; потім ти зможеш мені зателефонувати

Крапка з комою розділяє речення, що входять до складу складносурядного, за відсутності сполучників:

 • The long day was over; we went home tired, but pleased — Довгий день скінчився; ми пішли додому стомлені, але задоволені

Двокрапка

Двокрапка вводить пояснення, що входить до складу безсполучникових складносурядних речень, або перелік:

 • It was unusually quiet: everybody was sound asleep — Було незвично тихо: усі міцно спали
 • Check the following things before a journey: fuel, tyre pressure, oil and water — Перевір такі речі перед подорожжю: пальне, тиск у шинах, мастило та воду

Речення, що іде за двокрапкою , зазвичай починається з маленької літери, за винятком тих випадків, коли пояснення складається з кількох речень.

Лапки

Лапки вживаються для виділення цитат і прямої мови. Якщо слова автора розташовані в середині прямої мови, то кожна з її частин пишеться в лапках:

 • «So you’ve read this story», he said. «Did you like it?» — «Отже, ти прочитав це оповідання,— сказав він.— Чи сподобалося воно тобі?»

Лапками виділяють іронічні, незвичайні слова, терміни тощо.

 • They discussed what, he called «philosophy» — Вони обговорювали те, що він називав «філософією»

Апостроф

Знак апострофа позначає пропуск букв у скорочених формах: doesn’t = does not, she’s = she is/she has.
Апостроф часто вживається перед закінченням множини слів, що зазвичай не змінюються за числами, літер, слів, виражених цифрами, і скорочень:

 • They agreed, but there are too many but’s — Вони, погодилися, але є занадто багатопале “але”

Тире

Тире часто виконує ті самі функції, що й двокрапка, крапка з комою та дужки. Чисто ставиться у тому випадку, коли в реченні міститься нова, несподівана, додаткова інформація:

 • I don’t often drive long distances — hardly ever, in fact — Я не часто їжджу на великі відстані — фактично ніколи
 • I was nervous — I didn’t like the dark — Я нервувався — мені не подобалася темрява

Відео – PUNCTUATION 📚 | English Grammar | How to use punctuation correctly

error: Content is protected !!