Зворотні займенники в англійській мові

Зворотні займенники (Reflexive Pronouns)

Зворотні займенники (Reflexive Pronouns) – в англійській мові утворюються шляхом додавання до присвійних займенників my, our, your, особистих займенників him, her, it, them і невизначеного займенника one закінчення -self (в однині) і -selves (у множині). Зворотні займенники мають категорії особи, числа і роду. Детальніше представлено в таблиці.

Які є зворотні займенники?

ЧислоОсоба
першадругатретя
Однинаmyselfyourselfhimself/ herself/ itself
Множинаourselvesyourselvesthemselves

Вживання зворотних займенників

Зазвйчай англійські зворотні займенники відповідають українському займеннику «себе»:

 • I made a sandwich for myself — Я зробив собі бутерброд
 • We watched ourselves in the video — Mu бачили себе на відео

Не слід використовувати особові займенники me, you, him тощо замість зворотних у тому випадку, коли вони мають те саме число й рід, що й підмет. Це може вплинути на загальний зміст речення. Порівняйте:

 • When the police came in, the gunman shot him — Коли увійшла поліція, злочинець застрелив його, (поліцейського)
 • When the police came in, the gunman shot himself — Коли увійшла поліція, злочинець застрелив себе

Зворотні займенники вживаються й після прийменників:

 • Не is old enough to look after himself — Він досить дорослий, щоб доглядати себе

Зворотні займенники вживаються в низці усталених виразів:

 • We really enjoyed ourselves — Ми добре провели час
 • The children behave themselves — Діти добре поводяться
 • Please make yourself at home — Почувайся як удома
 • I don’t want to be here by myself — Я не хочу бути тут один (сам)

Після прийменників місця вживаються , займенники me, you, him, her тощо:

 • I saw a girl behind me — Я побачив дівчинку позаду себе
 • The boy is standing next to her — Поруч із нею стоїть хлопчик

Зворотні займенники вказують на підмет у реченні, у якому вони вживаються, вказуючи на те, що дія, яку виконує виконавець, повертається до нього або асоціюється з ним. Розглянемо приклад вживання:

 • In that moment of emotion he betrayed the Forsyte in him — for­got himself, his interests, his property — was capable of almost anything… – У той хвилюючий момент він зрадив Форсайта в собі — забув себе, свої інтереси, свою власність — був здатний майже на все…

Зворотні займенники можуть використовуватися як предикативні

 • When she came back she was herself again — Коли вона повернулася, вона знову була собою

Зворотні займенники, яким передує прийменник, можуть використовуватися як другорядні члени речення та як модифікатори прислівників

 • He could not see that it would be better to make her feel that she was competing with herself…  — Він не міг зрозуміти, що було б краще дати їй відчути, що вона змагається сама з собою…
 • “I fancied you looked a little downcast when you came in,” she ventured to observe, anxious to keep away from the subject of herself — “Мені здалося, що ти виглядав трохи пригніченим, коли зайшов”, — наважилася зауважити вона, прагнучи триматися подалі від самої теми
 • If June did not like this, she could have an allowance and live by herself — Якби Джун це не подобалося, вона могла б отримати надбавку й жити сама

Reflexive pronouns may be used to form the reflexive voice (in this case reflexive pronouns are structural words):

Зворотні займенники можуть використовуватися для утворення зворотного голосу (у цьому випадку зворотні займенники є структурними словами):

 • Undressing again, she washed herself intensively…— Знову роздягаючись, вона інтенсивно вмивалася…
 • And then I dressed myself and came away to find you — А потім я одягнувся і пішов, щоб знайти вас

Коли не вживаються зворотні займенники?

Існують дієслова, після яких не вживаються зворотні займенники: afford (дозволяти собі), approach (наближатися, звертатися), complain (скаржитися), concentrate (зосереджуватися), decide (вирішувати), feel (почуватися) + прислівник, get up (вставати), hurry (up) (поспішати), lie down (лягати), meet (зустрічатися), remember (пам’ятати), rest (залишатися), relax (розслаблятися), sit down (сідати), stand up (підводитися), wake up (прокидатися), wonder (дивуватися), worry (хвилюватися) та ін. Зазвичай не вживаються зворотні займенники після дієслів change (clothes) (змінювати одяг), dress (вдягатися) та wash (вмиватися, митися), за винятком тих випадків, коли говорять про те, що цю дію важко виконати. Розглянемо приклади:

 • I got up, shaved, washed and dressed — Я встав, поголився, умився і одягнувся
 • I feel great after having completed this work — Я почуваюся чудово після виконання цієї роботи
 • What time shall we meet? — О котрій годині ми зустрінемось?
 • She was never idle, it seemed to him, and he envied her now that he himself was idle nearly all his time — Йому здавалося, що вона ніколи не була без діла, і він заздрив їй тепер, коли й сам майже весь час був без діла
 • I’m not going to do it for you. You can do it yourself — Я не буду робити це за вас. Ви можете зробити це самі

Відео – Reflexive pronouns | The parts of speech | Grammar | Khan Academy

Spread the love
error: Content is protected !!