Що таке базові слова в англійській мові?

Definition and Examples of Base Forms of Words

Базові слова: визначення, утворення та приклади

Однією з основних складових будь-якої мови є базові (основа) слова   (base words). Це слова, які можна змінювати або до яких можна додавати префікси та суфікси  утворюючи нові слова з різними значеннями. Вони можуть використовуватися самостійно або з префіксами (перед словом) та суфіксами (після слова), щоб створити нові слова. Наприклад, слово “untrained” має три частини: префікс (un-), основне слово (train) та суфікс (-ed).  Для кращого розуміння зверніть увагу на таблицю для цього слова.

Складова частинаЧастина слова
Префікс (prefix)“un”
Базове слово (base word)“train”
Суфікс (suffix)“-ed”

У цій статті розглянемо, що таке базові слова в англійській мові, як утворюються нові слова із використанням  префіксів та суфіксів.

Що таке базові слова?

Базове слово (base word) або основа слова  – це форма  слово, до якого можна додавати афікси (префікси або суфікси) для утворення нових слів. Наприклад, слово “play” є базовим словом. Додавши до нього суфікс “-er”, ми отримаємо нове слово “player” (гравець). Іншим прикладом є слово “instruct” є базою для утворення таких слів, як “instruction” (інструкція), “instructor” (інструктор) та “reinstruct” (переінструктувати). Також базове слово можна називати коренем або стовбуром. Базове слово саме по собі має значення, і зазвичай його можна знайти у словнику.

Приклади базових слів:

Act (дія)

 • Actor (актор)
 • Action (дія)
 • Activity (активність)

Friend (друг)

 • Friendly (дружній)
 • Friendship (дружба)
 • Unfriendliness (ворожість)

Happy (щасливий)

 • Happiness (щастя)
 • Unhappy (нещасливий)
 • Happily (щасливо)

Play (грати)

 • Player (гравець)
 • Playful (ігристий)
 • Replay (перегравання)

Care (догляд)

 • Careless (безтурботний)
 • Careful (обережний)
 • Caregiver (опікун)

Як використовувати базові слова?

Знання базових слів допомагає розширити словниковий запас і розуміння англійської мови. Коли ви знаєте базові слова, ви можете легше розбиратися у нових словах, які ви зустрічаєте. Наприклад, якщо ви знаєте, що “happy” означає “щасливий”, то вам буде простіше зрозуміти слово “unhappy” (нещасний).

Таким чином, знання базових слів є важливою складовою успішного вивчення англійської мови. Це відкриває двері до розуміння багатьох інших слів і допомагає стати більш впевненим у спілкуванні англійською.

Таблиця базових слів  із префіксами та суфіксами

Основне словоПрефіксСуфіксПохідне слово
employun--mentunemployment (безробіття)
kindun--nessunkindness (недоброзичливість)
comfortdis--ablediscomfortable (незручний)
agreedis--mentdisagreement (незгода)
usemis--ablemisusable (який можна використати неправильно)
placere--mentreplacement (заміна)
readre--ablereadable (читабельний)
organizere--ationreorganization (реорганізація)
directmis--ionmisdirection (неправильне керівництво)
fortunemis--atemisfortunate (нещасливий)

Різниця між базовим та коревим слово в англійській мові

Базове слово (base word) вже має значення і може бути самостійним словом, тоді як кореневе слово (root word) – це частина слова, яка залишається після видалення всіх афіксів. Наприклад, у слові “unhappiness” базове слово “happy”, а кореневе слово “happi-“. Кореневі слова є базою для утворення інших слів, але вони самі по собі не завжди мають значення. Базові форми – це слова, які не походять від інших слів і самостійно мають значення.

Вправа – утвори нові слова від базового слова

Пропонуємо вам вправу для практики базових слів. Додайте суфікс “-er” до наступних базових слів:

 • Teach (вчити) -> Teacher (вчитель)
 • Bake (пекти) -> Baker (пекар)
 • Sing (співати) -> Singer (співак)
 • Farm (господарювати) -> Farmer (фермер)
 • Build (будувати) -> Builder (будівельник)
 • Cook (готувати) -> Cooker (кухар)
 • Paint (фарбувати) -> Painter (художник)
 • Write (писати) -> Writer (письменник)

Складіть нове слово, додавши префікс “un-” до кожного з цих базових слів:

 • Lock (замикати) -> Unlock (розблокувати)
 • Cover (покривати) -> Uncover (відкривати)
 • Pack (упаковувати) -> Unpack (розвантажувати)
 • Wind (вітер) -> Unwind (розплутувати)
 • Fold (складати) -> Unfold (розгортати)
 • Dress (одягати) -> Undress (роздягати)
 • Load (завантажувати) -> Unload (розвантажувати)

Часто питання про базові слова в англійській мові

1. Як відрізнити базове слово від інших видів слів?

 • Базове слово можна знайти в словнику зі значенням, воно само по собі має значення і може бути використане незалежно.

2. Чому важливо вивчати базові слова?

 • Знання базових слів допомагає розбиратися у будові слів і покращує лексичний запас, що полегшує розуміння і вивчення нових слів.

3. Як я можу покращити свої навички використання базових слів?

 • Використовуйте базові слова в письмових і усних вправах, створюйте власні слова за допомогою афіксів, та використовуйте їх у різних контекстах для засвоєння.

What are basic words in English?

Base Words: Definition, formation, and examples

One of the fundamental components of any language is base words. These are words that can be modified or to which prefixes and suffixes can be added, forming new words with different meanings. They can be used independently or with prefixes (before the word) and suffixes (after the word) to create new words. For example, the word “untrained” has three parts: a prefix (un-), a base word (train), and a suffix (-ed). For better understanding, pay attention to the table for this word.

Word PartPart of the Word
Pprefix“un”
Base word“train”
Suffix“-ed”

In this article, we will discuss what base words are in the English language and how new words are formed using prefixes and suffixes.

What are base words?

A base word is a word form to which affixes (prefixes or suffixes) can be added to create new words. For example, the word “play” is a base word. By adding the suffix “-er”, we get the new word “player”. Another example is the word “instruct” which is the base for forming words such as “instruction”, “instructor”, and “reinstruct”. A base word can also be called a root or stem. A base word itself has meaning, and it can usually be found in a dictionary.

Examples of base words:

Act

 • Actor
 • Action
 • Activity

Friend

 • Friendly
 • Friendship
 • Unfriendliness

Happy

 • Happiness
 • Unhappy
 • Happily

Play

 • Player
 • Playful
 • Replay

Care

 • Careless
 • Careful
 • Caregiver

How to use base words?

Knowing base words helps to expand your vocabulary and understanding of the English language. When you know base words, you can more easily decipher new words you encounter. For example, if you know that “happy” means “happy”, it will be easier for you to understand the word “unhappy” (unhappy).

Thus, knowledge of base words is an important component of successfully learning English. It opens the door to understanding many other words and helps you become more confident in communicating in English.

Table of base words  with prefixes and suffixes

Base wordPprefixSuffixA new word
employun--mentunemployment
kindun--nessunkindness
comfortdis--ablediscomfortable
agreedis--mentdisagreement
usemis--ablemisusable
placere--mentreplacement
readre--ablereadable
organizere--ationreorganization
directmis--ionmisdirection
fortunemis--atemisfortunate

Base words vs root words

A base word already has meaning and can be a standalone word, while a root word is the part of a word that remains after removing all affixes. For example, in the word “unhappiness” the base word is “happy”, and the root word is “happi-“. Root words form the base for creating other words, but they do not always have meaning on their own. Base words are words that do not derive from other words and have meaning independently.

Exercise – Form new words from base words

Here is an exercise for you to practice base words. Add the suffix “-er” to the following base words:

 • Teach -> Teacher
 • Bake -> Baker
 • Sing -> Singer
 • Farm -> Farmer
 • Build -> Builder
 • Cook -> Cooker
 • Paint -> Painter
 • Write -> Writer

Form a new word by adding the prefix “un-” to each of these base words:

 • Lock -> Unlock
 • Cover -> Uncover
 • Pack -> Unpack
 • Wind -> Unwind
 • Fold -> Unfold
 • Dress -> Undress
 • Load -> Unload

Frequently questions about base words in English

1. How can I distinguish a base word from other types of words?

 • A base word can be found in a dictionary with meaning, it has meaning on its own and can be used independently.

2. Why is it important to study base words?

 • Knowing base words helps you understand word formation and improves your vocabulary, making it easier to comprehend and learn new words.

3. How can I improve my skills in using base words?

 • Use base words in written and oral exercises, create your own words using affixes, and use them in different contexts for reinforcement.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!