Вправи на завершення абзацу із англійської (Quiz)

Paragraph Completion Tests

Вправи на завершення абзацу (paragraph completion exercises)

У цій статті ви матимете інтерактивний навчальний досвід, спрямований на зміцнення вашої здатності розуміти англійську мову. Через вправи на завершення абзацу (paragraph completion exercises) ви вдосконалите свої навички читання, розширите словниковий запас та покращите розуміння англійської граматики та структури речень. Кожна вправа представляє уривок із відсутнім реченням або фразою. Ваше завдання – уважно прочитати уривок, зрозуміти його основну ідею та обрати найбільш підходяще завершення з наданих варіантів. Така практика не лише допоможе вам стати більш компетентними в розумінні написаного англійською мовою, але й покращить вашу здатність зв’язно висловлювати думки цією мовою. Для початку прочитайте уривки з цікавих тем і спробуйте зрозуміти, про що йдеться. Це допоможе з виконанням завдання.

Дослідження ключових тем сучасного суспільства

У нашому все більш взаємопов’язаному світі виникають певні закономірності, які формують наш досвід та впливають на наш вибір. Це стає очевидним, коли ми розглядаємо такі теми, як туризм, глобалізація бізнесу, практики охорони здоров’я, наукові дослідження, історичні міграції та мистецтво ефективного спілкування через письмо. Давайте поглибимося в ці теми.

1. Tourism and environmental concerns

The Mediterranean region attracts millions of tourists annually, underscoring its allure as a premier vacation destination. However, this popularity comes at a cost—environmental degradation due to high volumes of visitors. This poses a significant threat to the sustainability of the tourism industry in this area. (Середземноморський регіон щороку приваблює мільйони туристів, що підкреслює його привабливість як головного місця відпочинку. Однак ця популярність має свою ціну — погіршення навколишнього середовища через велику кількість відвідувачів. Це створює суттєву загрозу для сталості туристичної галузі в цьому регіоні).

2. Global business expansion and workforce challenges

Veronica Moss, a British wedding dress manufacturer, is expanding its operations into Europe. This endeavor highlights the importance of skilled labor in the success of international business ventures. The ability to recruit and retain talented workers is crucial for sustained growth. (Вероніка Мосс, британський виробник весільних суконь, розширює свою діяльність у Європі. Ця ініціатива підкреслює важливість кваліфікованої робочої сили для успіху міжнародних бізнес-починків. Здатність залучати та утримувати талановитих працівників має вирішальне значення для сталого зростання).

3. Healthcare practices and traditional remedies

People’s approach to health varies widely across cultures. While modern medicine plays a central role, many still turn to natural remedies and rest for healing. This reflects the enduring influence of traditional practices in managing health. (Підхід людей до здоров’я в різних культурах значно відрізняється. Хоча сучасна медицина відіграє центральну роль, багато хто все ще звертається до природних засобів і відпочинку для зцілення. Це відображає постійний вплив традиційних практик в управлінні здоров’ям).

4. Scientific inquiry and memory

The mysteries of human memory continue to intrigue researchers. Despite advancements in technology, the intricacies of memory function remain elusive. Ongoing research holds promise for unlocking the secrets of this fundamental cognitive process. (Таємниці людської пам’яті продовжують інтригувати дослідників. Незважаючи на розвиток технологій, тонкощі функції пам’яті залишаються невловимими. Дослідження, що тривають, обіцяють розкрити таємниці цього фундаментального когнітивного процесу).

5. Historical migrations and societal shifts

Throughout history, people have migrated for diverse reasons, shaping the fabric of societies. From voluntary seekers of opportunity to involuntary victims of exploitation or conflict, migration has profound historical and contemporary significance. (Протягом історії люди мігрували з різних причин, формуючи структуру суспільства. Від добровільних шукачів можливостей до мимовільних жертв експлуатації чи конфлікту міграція має глибоке історичне та сучасне значення).

6. Principles of effective communication

In writing, unity and coherence are paramount. A well-crafted essay maintains focus on a central idea, avoiding unrelated tangents. This disciplined approach ensures clarity and impact in conveying thoughts and arguments. (У письмовій формі єдність і зв’язність є найважливішими. Добре складене есе зосереджується на центральній ідеї, уникаючи непов’язаних дотичних. Такий дисциплінований підхід забезпечує ясність і вплив на передачу думок і аргументів).

7. Evolution of artistic styles in China

Chinese ceramic art showcases a rich history of design evolution. Early bowl decorations featured geometric motifs, gradually transitioning to more elaborate patterns incorporating mythical creatures. This progression reflects not only artistic refinement but also cultural symbolism over time. (Китайське керамічне мистецтво демонструє багату історію еволюції дизайну. Ранні прикраси чаш мали геометричні мотиви, які поступово переходили до більш витончених візерунків із зображенням міфічних істот. Ця прогресія відображає не лише художню вишуканість, але й культурний символізм з часом).

8. The essence of computing

Computers, while omnipresent in modern life, are fundamentally inert without instructions. Their capacity to process data hinges on pre-programmed algorithms. Understanding this essence underscores the pivotal role of human direction in leveraging computational power. (Комп’ютери, незважаючи на те, що вони повсюди присутні в сучасному житті, принципово інертні без інструкцій. Їх здатність обробляти дані залежить від попередньо запрограмованих алгоритмів. Розуміння цієї суті підкреслює ключову роль людського керівництва у використанні обчислювальної потужності).

9. Parental influence on emotional development

Beyond meeting basic needs, parents play a pivotal role in shaping a child’s emotional growth. Family stability fosters security, a cornerstone for healthy emotional development. Children often emulate parental behaviors, highlighting the profound impact of familial dynamics on social maturation. (Окрім задоволення основних потреб, батьки відіграють ключову роль у формуванні емоційного розвитку дитини. Сімейна стабільність сприяє безпеці, наріжному каменю здорового емоційного розвитку. Діти часто наслідують поведінку батьків, підкреслюючи глибокий вплив сімейної динаміки на соціальне дозрівання).

10. Media influence in daily life

The press wields tremendous influence, shaping societal norms and individual behaviors. From newspapers to magazines, media outlets sculpt perceptions of reality, impacting consumer choices and societal discourse. Acknowledging this influence prompts critical engagement with media narratives. (Преса має величезний вплив, формуючи суспільні норми та індивідуальну поведінку. Від газет до журналів, ЗМІ формують сприйняття реальності, впливаючи на вибір споживачів і суспільний дискурс. Визнання цього впливу спонукає до критичного ставлення до наративів ЗМІ).

Кожна з цих тем охоплює ширшу суспільну динаміку, пропонуючи призму, через яку ті, хто вивчає мову, можуть контекстуалізувати своє навчання. Вивчаючи ці теми, ви не лише покращене свій рівень англійської мови, але й поглибите своє розуміння культурних тонкощів і сучасних проблем.

Практика на розуміння прочитаного англійською

У цьому завданні вам потрібно буде прочитати текст, зрозуміти його зміст і вибрати правильний варіант відповіді для заповнення пропуску. Це допоможе вам вдосконалити свої навички розуміння англійської мови через читання.

0%
Paragraph Completion Tests

Practice. Complete the following paragraphs (quiz, test)

When people are ill they frequently seek medical help. _____ When they feel they are not well, they either go to a quiet place and rest or look for the kind of herbs and plants they feel will do them good.

_____ Many came willingly, to find a better life-, some were forced to come, as slaves or to be used as cheap labor; some were driven from their homelands for political reasons and some fled from war.

In China, the style of decoration of these bowls developed through the years. Early examples had narrow bands of geometric designs _____ Often, those designs included stylized dragons, birds and snakes.

Every year 100 million holiday-makers go to the Mediterranean. With one third of the world's tourist trade it is the most popular of all the holiday areas: yet, it is also the most polluted. _____

There is something more in bringing up children than feeding them well, housing them healthily and washing them regularly. The emotional development of children depends greatly on the actions of their parents. _____ The adult may need social security but for the child, family security is of even greater importance.

It is surprising how little known, even today, about memory is. This is largely due to the fact that we have no way of watching the memory function. _____ Hopefully, with the advances in high technology, the secrets of the mechanism of the memory will soon be revealed.

Getting through a day without being touched by the press would be difficult. We have daily morning and evening newspapers and weekly news magazines. _____ What we eat, what we buy, what we do, what we think is influenced by the press.

Veronica Moss is a small British firm which makes wedding dresses. It is now expanding into European markets. _____ This will only be possible if sufficient, highly skilled workers can be recruited.

A well written essay should be unified; _____ The first requirement for unity is that the main idea should be clear. The second requirement is that there are no unrelated parts.

_____ Until a program is prepared and stored in the computer's memory, the computer "knows" absolutely nothing, not even how to accept or reject data. Even the most sophisticated computer must be told what to do.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!