Заперечні речення в англійській мові

Як побудувати заперечне речення в англійській мові?

Правила побудови заперечних речень (negative sentences) частково розглядалися в статті “Питальні речення в англійській мові“, де було розглянуто заперечну частка not. Пригадаємо написання допоміжних слів та частки not:

do notdon’t
does notdoesn’t
will notwon’t
shall notshan’t
have nothaven’t
has nothasn’t
is notisn’t
are notaren’t
am notain’t
was notwasn’t
were notweren’t
can not/cannotcan’t

Тут звертається увага на деякі особливості їх утворення, які не розглянуті раніше. Після заперечного речення для підтвердження висловленої думки співрозмовника в англійській мові вживається neither:

  • I haven’t eaten. Neither have I — Я нічого не Їв. І я також

Структура такого короткого заперечного речення: neither + допоміжне або модальне дієслово + підмет.

  • David can’t drive, and neither can Melanie — Девід не вміє керувати машиною, і Мелані також
  • This phone doesn’t work. Neither does that one — Цей телефон не працює. Той також

Замість neither можна вживати nor:

  • Emma isn’t here tonight. Neither/Nor is Matthew — Емми немає тут сьогодні ввечері. Немає і Метью

У заперечному реченні сполучники neither … nor (ані … ані) поєднують будь-які однорідні члени, але присудок ніколи не стоятиме в заперечній формі:

  • Neither my friends, nor I liked the concert —  Ані моїм друзям, ані мені не сподобався концерт

Для висловлення заперечення можна вживати речення типу I hope not:

  • Is it raining? — I hope not  (Іде дощ? — Сподіваюся, що ні.)

Слід звернути увагу на те, що в цьому заперечному реченні відсутні будь-які допоміжні дієслова. Такі речення утворюються з дієсловами be afraid (боятися), guess (вважати), hope (сподіватися), believe (думати), suppose (вважати).

  • Have we won a prize? — I’m afraid not — Ми виграли приз? — Боюся, що ні

Для згоди з попереднім заперечним реченням вживають речення зі словом either. Речення з either можуть містити лише допоміжне дієслово з часткою not:

  • I can’t remember his name — I can’t either — Я не можу пригадати його ім’я — Я також

Вони можуть містити також допоміжне дієслово з часткою not та основне дієслово:

  • I don’t like pepper — I don’t like it either — Я не люблю гіркий перець — Я також

Слово either завжди стоїть у кінці речення. Порядок слів у такому реченні прямий.

Simple Present Tense – 03 – Negative Sentences – English Grammar Lessons

Spread the love
error: Content is protected !!