Усталені сполучення із прийменниками в англійській мові

What are Fixed Prepositions?

Що таке усталені сполучення із прийменниками в англійській мові? 

Усталені сполучення, що вимагають вживання певних прийменників англійської мови (або fixed prepositional phrases) –  це фрази, які складаються з дієслова та прийменника, що часто використовуються для конкретних випадках і зазвичай використовуються в такій комбінації (Наприклад: talk about  – говорити про, divide into – розділити на).  Якщо ви скажете: “divide in” це буде не зовсім вірно.  Використання саме цього прийменника  є загально прийнятим в англійській мові. Сьогодні розглянемо  деякі приклади усталених сполучень та як вони використовуються в англійській мові, щоб говорити англійською правильно.

Set phrases requiring certain prepositions in English are phrases consisting of a verb and a preposition that are commonly used for specific cases and typically occur in that combination (For example: talk about – to talk about, divide into – to divide into). If you say “divide in”, it would not be entirely correct. The use of a particular preposition in such phrases is broadly accepted in English. Today we will look at some examples of set phrases and how they are used in English, in order to speak the language properly.

Приклади поширених усталених сполучень, що потребують прийменників в англійській

 • afraid ofбоятися – вказує на почуття страху чи тривоги щодо конкретного об’єкта, ситуації чи явища. Воно вживається, коли ми хочемо висловити, що людина відчуває страх або непевність перед чимось конкретним.
  • She is afraid of flying in airplanes. (Вона боїться літати літаками.)
 • amazed at/byбути у захваті від… – використовується для вираження враження, захоплення чи дива від чогось або когось.
  • She was amazed at the beautiful artwork. (Вона була у захваті від чудового мистецтва.)
 • ashamed of соромитися  – використовується, щоб виразити почуття сорому чи стиду перед чимось, чимось або кимось.
  • He was ashamed of his rude behavior. (Він соромився своєї грубої поведінки.)
 • bored withнудьгувати від… – щоб виразити відчуття нудьги чи втоми від певної ситуації чи заняття.
  • She was bored with the repetitive tasks at work. (Їй нудно було від повторюваних завдань на роботі.)
 • disappointed with/aboutвідчувати розчарування – використовується для вираження почуття розчарування чимось чи кимось.
  • I was disappointed with the movie; it didn’t live up to my expectations. (Я відчував розчарування від фільму; він не виправдав моїх очікувань.)
 • eager forпрагнути – щоб виразити сильне бажання чогось або прагнення до досягнення чого-небудь.
  • She is eager for new opportunities in her career. (Вона прагне нових можливостей у своїй кар’єрі.)
 • excited about бути схвильованим – для вираження сильного ентузіазму, радості чи очікування стосовно чого-небудь.
  • They are excited about the upcoming vacation. (Вони в захваті від майбутньої відпустки.)
 • fed up withнабриднути – вираження втоми, роздратування чи нудьги внаслідок тривалого чи неприємного досвіду.
  • I am fed up with the constant traffic jams in this city. (Мені набридло постійні затори в цьому місті.)
 • fond ofзахоплюватися – вираження симпатії чи захоплення чимось чи кимось. Вказує на позитивне відношення та пристрасть до конкретної речі чи особи.
  • She is fond of reading books in her free time. (Вона захоплюється читанням книг у вільний час.)
 • happy about/withбути щасливим – вираження радості, задоволення внаслідок певної ситуації, події чи результату. Показує позитивні емоції та задоволення.
  • She is happy about/with the success of the project. (Вона щаслива з успіху проекту.)
 • keen onзахоплюватися – вираження сильного інтересу, захоплення або пристрасті до чогось. Вказує на велику зацікавленість та бажання займатися чимось.
  • He is keen on learning new languages. (Він захоплюється вивченням нових мов.)
 • nervous ofнервувати – вираження почуття тривоги, стресу чи нервовості стосовно чогось або когось. Показує внутрішню напругу або неспокій.
  • She is nervous of public speaking. (Вона нервує від виступів перед громадою.)
 • proud ofпишатися – вираження почуття гордості чимось або кимось.
  • She is proud of her daughter’s achievements. (Вона пишається досягненнями своєї дочки.)
 • satisfied withбути задоволеним – вираження внутрішнього задоволення, прийняття або радості стосовно чогось.
  • He is satisfied with the outcome of the negotiations. (Він задоволений результатами переговорів.)
 • shocked at/by бути шокованим – використовується для вираження сильного враження, здивування або неприйняття стосовно чогось.
  • She was shocked by the sudden news of the accident. (Вона була шокована раптовою звісткою про аварію.)
 • surprised at/byбути здивованим – вираження почуття здивування або несподіваності стосовно чого-небудь.
  • I was surprised by the thoughtful birthday gift. (Я був здивований уважним подарунком на день народження.)
 • tired ofбути стомленим – використовується для вираження почуття втомленості чи надокучливості від чогось.
  • She is tired of the constant stress at work. (Вона стомилася від постійного стресу на роботі.)
 • worried aboutбути стурбованим – використовується для вираження почуття турботи, хвилювання чи стурбованості стосовно чогось.
  • He is worried about the upcoming exam. (Він стурбований через майбутній іспит.)
 • accustomed toзвиклий до… – для вираження того, що людина привикла до певного стану чи умов.
  • She is accustomed to the cold weather, having lived in the northern region for many years. (Вона звикла до холодної погоди, проживаючи в північному регіоні протягом багатьох років.)
 • aware ofдовідуватися – що людина має певне розуміння, знання чи інформацію про щось.
  • He is aware of the changes in the company’s policies. (Він довідався про зміни в політиці компанії.)
 • capable ofздатний на…  – вираження здатності чи вміння людини виконати певне завдання, подолати труднощі чи досягти певного результату.
  • She is capable of handling complex projects with ease. (Вона здатна легко впоратися з складними проектами.)
 • different fromтакий, що відрізняється – вираження відмінності чи різниці між двома чи більше об’єктами, поняттями чи особами.
  • Her approach to problem-solving is different from her colleague’s. (Її підхід до вирішення проблем відрізняється від колеги.)
 • famous for відомий (чимось) – використовується для вираження того, за що особа, місце або об’єкт відомий або визнаний громадськістю.
  • Paris is famous for its iconic landmarks and rich history. (Париж відомий своїми символічними пам’ятками та багатою історією.)
 • fit forпідходящий – використовується для вираження придатності чи відповідності чогось певному використанню, стандартам чи потребам.
  • This room is fit for use as a home office. (Ця кімната підходить для використання в якості домашнього офісу.)
 • guilty ofвинний у… – використовується для вираження вини чи провини перед законом чи моральними стандартами у здійсненні певного діяння.
  • He was found guilty of stealing company funds. (Визнано його винним у крадіжці коштів компанії.)
 • involved inвплутаний у… – вказує на те, що особа чи об’єкт бере участь у конкретному  процесі чи діяльності.
  • She is actively involved in community service projects. (Вона активно вплутана у проекти громадської служби.)
 • prepared forпідготовлений до… – для вираження готовності чогось чи когось до певної ситуації, завдання чи події.
  • He is well-prepared for the upcoming exam. (Він добре підготовлений до наближеного іспиту.)
 • ready forготовий до… – вказує на те, що об’єкт чи особа налаштована на успішне виконання.
  • The team is ready for the important presentation. (Команда готова до важливої презентації.)
 • responsible forвідповідальний за… – використовується для вираження того, хто несе відповідальність чи обов’язок за певну справу, процес чи групу людей.
  • She is responsible for managing the project timeline. (Вона відповідальна за управління часовим графіком проекту.)
 • safe fromтакий, що перебуває у безпеці – вказує на те, що об’єкт чи особа перебуває в безпеці чи захищені від певної небезпеки чи загрози.
  • The secure vault kept the valuable items safe from theft. (Безпечний сховище захищало цінності від крадіжки.)
 • the same asтакий самий, як і… – вираження ідентичності чи рівнозначності між двома об’єктами, особами чи концепціями.
  • Her answer was the same as mine. (Її відповідь була такою самою, як і моя.)
 • similar toподібний до… – вказує на те, що одне має спільні риси чи характеристики з іншим.
  • The new building is similar to the old one in architectural style. (Нова будівля подібна до старої за архітектурним стилем.)
 • typical ofтиповий для… – вираження того, що щось є характерним чи типовим для певного виду, групи, місця чи ситуації.
  • His behavior is typical of someone who is very dedicated to their work. (Його поведінка є типовою для тих, хто дуже присвячений своїй роботі.)
 • used to  — такий, що використовується для… – вираження того, що щось є сталим або регулярно використовується для певної мети чи практики.
  • The old factory building is now used to store archival documents. (Старий будинок заводу тепер використовується для зберігання архівних документів.)

Пропонуємо запам’ятати такі усталені сполучення із прийменника в англійській мові. Знання таких конструкцій допоможе  вільно та правильно виражати свої думки, почуття англійською мовою. Прочитайте приклади із використанням кожного сполучення, щоб отримати  розуміння того, як правильно їх використовувати на практиці.

Відео – 400 Important Fixed Preposition For SSC CGL 2022 || Questions || English With Rani Ma’am

Spread the love

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!