Щоденна рутина на рівні C1 англійської мови

Daily Routine at the C1 Level | Advanced English Vocabulary

Як розповісти про щоденну справи на рівні C1 англійською мовою

Вивчення англійської мови на рівні C1 передбачає опанування складної лексики та граматичних конструкцій, що дозволяють ефективно спілкуватися і розуміти складні тексти. Один із способів вдосконалення – це включення цих елементів у повсякденне життя. У цій статті ми розглянемо щоденну рутину з прикладами на рівні C1, що допоможе вам покращити ваші навички англійської мови.

Ранкові звички

Приклад тексту на рівні C1:

Upon waking up to the melodious chimes of my alarm clock, I commence my well-established morning routine, which I have perfected over the years. First and foremost, I indulge in a brief meditation session, allowing me to clear my mind and start the day with a sense of calm. Following this, I engage in a challenging 30-minute workout session that is invigorating rather than merely exhausting. After refreshing myself, I pamper my skin with a nourishing skincare regimen to ensure a well-hydrated and glowing complexion.

Переклад:

Прокинувшись під мелодійні звуки будильника, я починаю свою налагоджену ранкову рутину, яку я вдосконалював протягом багатьох років. Насамперед, я приділяю час короткій медитації, яка дозволяє мені очистити розум і почати день із почуттям спокою. Після цього я займаюся 30-хвилинним тренуванням, яке більше підбадьорює, ніж просто втомлює. Після цього я освіжаюсь і приділяю увагу догляду за шкірою, щоб забезпечити її зволоження та сяючий вигляд.

Пояснення граматики та нових слів:

Non-finite clauses (Неповні речення)

 • Приклад: Upon waking up to the melodious chimes of my alarm clock (Прокинувшись під мелодійні звуки будильника).
 • Пояснення: Неповні речення надають додаткову інформацію без використання повних речень, що збагачує текст і робить його більш інформативним. Вони не мають підмета та дієслова у формі finite verb (особова форма дієслова).
 • Додатковий приклад: Upon finishing his homework, he went out to play. (Закінчивши домашнє завдання, він вийшов гратися.)

Advanced comparative structure (Просунута порівняльна конструкція)

 • Приклад: Invigorating rather than merely exhausting (Підбадьорююче, а не просто виснажуюче).
 • Пояснення: Ця конструкція використовується для порівняння двох взаємопов’язаних якостей, де друга якість є більш значущою або помітною.
 • Додатковий приклад: Her speech was informative rather than boring. (Її промова була інформативною, а не нудною.)

Compound adjectives (Складні прикметники)

 • Приклад: Well-established (Добре налагоджений), 30-minute (30-хвилинне), well-hydrated (Добре зволожена).
 • Пояснення: Складні прикметники створюються шляхом поєднання двох або більше слів у один описовий термін, що додає точності та виразності тексту.
 • Додатковий приклад: A three-story building (Триповерхова будівля), high-quality product (Продукт високої якості).

Дорога на роботу

Приклад тексту на рівні C1:

No sooner had I dressed in my most casual yet professional attire than I commenced my hearty breakfast, fueling my day ahead. With a steaming cup of green tea in hand, I swiftly browse through the morning headlines to stay updated on world events. During my commute, I immerse myself in an audiobook, reveling in the well-crafted prose and captivating narrative. Thus, I arrive at work prepared for a productive day.

Переклад:

Щойно я одягнувся у свій найбільш повсякденний, але професійний одяг, я приступаю до ситного сніданку, який надає мені енергії на весь день. З гарячою чашкою зеленого чаю в руках, я швидко переглядаю ранкові новини, щоб залишатися в курсі світових подій. Під час поїздки на роботу я занурююсь в аудіокнигу, насолоджуючись добре написаним текстом і захоплюючою історією. Тож я прибуваю на роботу готовим до продуктивного дня.

Пояснення граматики та нових слів:

Negative inversion (Негативна інверсія)

 • Приклад: No sooner had I dressed… than I commenced my breakfast (Щойно я одягнувся… я приступаю до сніданку).
 • Пояснення: Негативна інверсія змінює звичний порядок слів у реченні, коли на початку використовується негативний прислівник. Це підкреслює терміновість або несподіваність дії.
 • Додатковий приклад: Hardly had she entered the room when the phone rang. (Ледве вона увійшла до кімнати, як задзвонив телефон.)

Signposting language (Мовні маркери)

 • Приклад: During my commute (Під час поїздки), Thus, I arrive (Тож, я прибуваю).
 • Пояснення: Мовні маркери допомагають структурувати текст, роблячи його більш зв’язним і зрозумілим для читача.
 • Додатковий приклад: Firstly (По-перше), In conclusion (На завершення).

Immersing myself in an audiobook (Занурюючись в аудіокнигу)

 • Пояснення: Immersing (Занурюючись) використовується для опису глибокого залучення до діяльності, що свідчить про ретельне заняття завданням.
 • Додатковий приклад: She was completely immersed in her work. (Вона повністю занурилася у свою роботу.)

Робочий день

Приклад тексту на рівні C1:

Upon arriving at the office, I delve into my tasks, meticulously completing them in the most efficient manner possible. It is knowing that I am making a meaningful contribution that I thrive on, and I continually seek opportunities to enhance my skill set. Throughout the day, I engage in productive discussions with colleagues, exchanging ideas and learning from their diverse perspectives.

Переклад:

Прибувши на роботу, я занурююсь у свої завдання, ретельно виконуючи їх найефективнішим чином. Я черпаю енергію з усвідомлення того, що роблю значущий внесок, і постійно шукаю можливості для покращення своїх навичок. Протягом дня я беру участь у продуктивних обговореннях з колегами, обмінюючись ідеями та навчаючись на їхньому досвіді.

Пояснення граматики та нових слів:

Post-modified superlative adjective (Пост модифікований прикметник у найвищому ступені)

 • Приклад: In the most efficient manner possible (Найефективнішим чином).
 • Пояснення: Ця конструкція підкреслює крайній ступінь якості прикметника “efficient” (ефективний), додаючи пояснювальну фразу після іменника.
 • Додатковий приклад: The most beautiful scenery imaginable (Найкрасивіший пейзаж, який тільки можна уявити).

Cleft sentences (Складні речення)

 • Приклад: It is knowing that I am making a meaningful contribution that I thrive on (Я черпаю енергію з усвідомлення того, що роблю значущий внесок).
 • Пояснення: Складні речення підкреслюють певний елемент, розділяючи речення на дві частини. Це дозволяє виділити важливу інформацію.
 • Додатковий приклад: It was the beautiful sunset that took my breath away. (Це був прекрасний захід сонця, який забрав у мене подих.)

Meticulously (Ретельно)

 • Пояснення: Meticulously означає дуже уважно і з великою точністю. Це слово підкреслює велику увагу до деталей.
 • Додатковий приклад: She meticulously checked every detail of the project. (Вона ретельно перевірила кожну деталь проекту.)

Підсумки за день

Приклад тексту на рівні C1:

As the day draws to a close, I reflect on my achievements, striving to surpass my previous accomplishments daily. By adhering to this disciplined and purposeful routine, I feel confident that I am on a continuous path of self-improvement and well-being.

Переклад:

Коли день підходить до кінця, я підбиваю підсумки своїх досягнень, прагнучи щоденно перевершувати свої попередні успіхи. Дотримуючись цієї дисциплінованої та цілеспрямованої рутини, я відчуваю впевненість у тому, що знаходжусь на шляху постійного самовдосконалення та благополуччя.

Пояснення граматики та нових слів:

Subordinate clause (Підрядне речення)

 • Приклад: As the day draws to a close (Коли день підходить до кінця).
 • Пояснення: Підрядне речення не може існувати окремо і вимагає головного речення для повного вираження думки.
 • Додатковий приклад: While I was working, she was cooking. (Поки я працював, вона готувала.)

Participle clause (Дієприкметниковий зворот)

 • Приклад: Striving to surpass my previous accomplishments (Прагнучи перевершити свої попередні досягнення).
 • Пояснення: Дієприкметниковий зворот додає додаткову інформацію про дію, що відбувається одночасно з основною дією.
 • Додатковий приклад: Running down the street, he suddenly stopped. (Біжучи вулицею, він раптом зупинився.)

Adhering to (Дотримуючись)

 • Пояснення: Adhering означає строго слідувати чомусь, бути вірним чомусь.
 • Додатковий приклад: He is known for adhering to his principles. (Він відомий своєю вірністю принципам.)

Повний текст про ваші буденні справи

Waking up to the melodious sounds of my alarm clock, I decided to start my day with mindfulness and enthusiasm. First and foremost, I chose to dive into my busy morning that I meticulously planned. Typically, I allow myself a bit of relaxation and indulge in invigorating coffee to energize me for the day ahead.

Following that, I refresh quickly and enjoy a pleasant skincare routine that leaves me feeling moisturized and renewed. Taking care of myself this way, I feel confident and ready for new achievements. To maintain a healthy and radiant complexion, I use nourishing products that are part of my carefully thought-out skincare regimen.

Donning my most comfortable yet professional attire, I usually wolf down a nutritious breakfast consisting of wholesome dishes. Glancing at the news, I quickly scan the headlines to stay updated on current events.

During my commute to work, I immerse myself in the world of audiobooks, relishing well-written prose and captivating stories. I highly value these moments as they allow me to escape everyday routine and gain new knowledge.

Upon arriving at work, I actively tackle my tasks with maximum focus and meticulous attention. I thrive on the joy and motivation my work brings, constantly pushing myself to grow and improve.

Throughout the workday, I engage in dialogue with colleagues, exchanging thoughts and ideas. Together, we synergize to create new solutions that benefit the entire team. With each task, I strive to perform it to the best of my ability, contributing positively to the company.

As the workday draws to a close, I take time to reflect on my accomplishments and how I can continue to improve. I always aim to be the best version of myself, setting new goals and pursuing them with unwavering determination.

This routine helps me find satisfaction in my accomplishments and maintain high levels of motivation. I embrace each new challenge, adopting new approaches and refining myself every day.

Переклад:

Прокинувшись під мелодійні (melodious) звуки будильника, я вирішив почати свій день з усвідомлення та ентузіазмом. Перше і найголовніше (first and foremost), я вирішив зануритися (to dive into) у свій насичений ранок, який я ретельно планував. Зазвичай я дозволяю собі трохи розслабитися і насолоджуватися (to indulge) кавою, яка бадьорить (invigorating) і заряджає мене енергією на весь день.

Після цього я приступаю до швидкого освіження (to freshen up) та приємного догляду за шкірою, який дозволяє мені почуватися зволоженим і оновленим. Доглядаючи за собою таким чином, я відчуваю себе впевнено і готовий до нових досягнень. Щоб забезпечити здоровий і свіжий вигляд шкіри, я використовую поживні (nourishing) засоби, що входять до мого ретельно продуманого ритуалу догляду (regimen). Це допомагає мені підтримувати чистий і сяючий колір обличчя (complexion).

Одягаючи свій найзручніший, але водночас професійний одяг (attire), я зазвичай швидко з’їдаю сніданок (to wolf down), що складається з поживних страв. Переглянувши новини, я швидко переглядаю (to scan) заголовки, щоб бути в курсі останніх подій.

Під час поїздки на роботу (to commute) я занурююсь (to immerse) у світ аудіокниг, насолоджуючись добре написаною прозою (prose) і захоплюючою історією. Я дуже ціную (to relish) ці моменти, адже вони дозволяють мені відволіктися від буденності і отримати нові знання.

Прибувши на роботу, я активно берусь за свої завдання (to tackle), працюючи з максимальною концентрацією і ретельністю (meticulously). Я знаходжу радість і мотивацію у своїй роботі (to thrive on), яка постійно підштовхує мене до розвитку і вдосконалення.

Протягом робочого дня я активно спілкуюся з колегами (to engage in dialogue), обмінюючись думками та ідеями. Ми спільно створюємо нові рішення, які приносять користь усій команді (to synergise). З кожним завданням я зосереджуюся на тому, щоб якнайкраще виконати його і принести користь компанії.

Коли робочий день добігає кінця (to draw to a close), я виділяю час на роздуми (to reflect) про свої досягнення і те, як я можу вдосконалюватися. Я завжди прагну бути найкращою версією себе (the best version of oneself), ставлячи перед собою нові цілі і досягаючи їх з непохитною рішучістю (unwavering determination).

Ця рутина допомагає мені відчувати задоволення від своїх досягнень (accomplishment) і підтримувати високий рівень мотивації. Я приймаю кожен новий виклик з ентузіазмом (to embrace), адаптуючи нові підходи і вдосконалюючись кожного дня (to adopt).

Пояснення основних слів із прикладами

 1. Melodious (мелодійний) – маючий приємний і гармонійний звук.
  • Переклад: I woke up to the melodious sound of birds singing. (Я прокинувся під мелодійний звук співу птахів.)
 2. To embark (почати) – почати подорож або завдання, часто з ентузіазмом.
  • Переклад: We are ready to embark on a new adventure. (Ми готові почати нову пригоду.)
 3. First and foremost (перш за все) – передусім; найважливіше, що слід враховувати.
  • Переклад: First and foremost, we need to ensure the safety of our team. (Перш за все, нам потрібно забезпечити безпеку нашої команди.)
 4. To indulge (насолоджуватися) – дозволити собі насолодитися чимось приємним.
  • Переклад: On weekends, I like to indulge in a good book. (У вихідні я люблю насолоджуватися гарною книгою.)
 5. To dive into (зануритися) – з ентузіазмом почати щось, наприклад, діяльність або проєкт.
  • Переклад: She is ready to dive into her new project. (Вона готова зануритися в свій новий проєкт.)
 6. Invigorating (бадьорить) – що надає енергії або освіжає; почуття оновленої енергії.
  • Переклад: The morning run was invigorating and refreshing. (Ранкова пробіжка була бадьорить і освіжаючою.)
 7. To freshen up (освіжитись) – очистити або оновити себе шляхом умивання або приведення себе в порядок.
  • Переклад: After a long flight, I needed to freshen up. (Після тривалого польоту мені потрібно було освіжитись.)
 8. To pamper (балувати) – доглядати за кимось або собою з особливою увагою та турботою.
  • Переклад: She loves to pamper herself with a spa day. (Вона любить балувати себе спа-процедурами.)
 9. Nourishing (поживний) – надає необхідні поживні речовини і сприяє здоров’ю.
  • Переклад: A nourishing diet is essential for good health. (Поживний раціон важливий для доброго здоров’я.)
 10. Regimen (режим, розпорядок) – структурована і запланована рутина або набір дій.
  • Переклад: His daily regimen includes exercise and healthy meals. (Його щоденний розпорядок включає вправи та здорове харчування.)
 11. Complexion (колір обличчя) – природний колір, текстура і зовнішній вигляд шкіри на обличчі людини.
  • Переклад: She has a clear and radiant complexion. (У неї чистий і сяючий колір обличчя.)
 12. Attire (одяг) – одяг; гардероб або костюми, що носить людина.
  • Переклад: The event required formal attire. (На заході був потрібний офіційний одяг.)
 13. To wolf down (з’їдати швидко) – їсти щось швидко.
  • Переклад: He wolfed down his breakfast in a hurry. (Він швидко з’їв свій сніданок.)
 14. To scan (переглянути) – переглядати щось швидко і систематично, часто для знаходження певної інформації або деталей.
  • Переклад: She scanned the document for any errors. (Вона переглянула документ на наявність помилок.)
 15. To commute (їздити на роботу) – регулярно подорожувати між домом і робочим місцем.
  • Переклад: He commutes to the city every day. (Він їздить на роботу в місто щодня.)
 16. To immerse (зануритись) – глибоко займатися або залучати себе до діяльності, теми або досвіду.
  • Переклад: She likes to immerse herself in different cultures when traveling. (Вона любить занурюватися в різні культури під час подорожей.)
 17. To relish (насолоджуватися) – отримувати велике задоволення або цінувати щось.
  • Переклад: He relishes the opportunity to learn new things. (Він насолоджується можливістю вчитися новому.)
 18. Prose (проза) – писемна або усна мова в її звичайній формі, без ритмічної та метричної структури поезії.
  • Переклад: She is known for her elegant prose style. (Вона відома своїм елегантним стилем прози.)
 19. To tackle (братися за завдання) – справлятися або вирішувати з визначеною рішучістю.
  • Переклад: He tackled the project with enthusiasm. (Він взявся за проект з ентузіазмом.)
 20. To buckle down (серйозно взятися за справу) – зосереджено та старанно займатися завданням.
  • Переклад: It’s time to buckle down and finish the report. (Час серйозно взятися за справу і закінчити звіт.)
 21. To get on with something (продовжити роботу над чимось) – почати або продовжити завдання або діяльність, часто без зайвих затримок.
  • Переклад: We need to get on with our work to meet the deadline. (Нам потрібно продовжити роботу, щоб вкластися в термін.)
 22. Meticulously (ретельно) – дуже уважно і точно, з великою увагою до деталей.
  • Переклад: She meticulously planned every aspect of the event. (Вона ретельно спланувала кожен аспект заходу.)
 23. To thrive on (отримувати задоволення) – досягати успіху або знаходити радість і мотивацію в певній ситуації, виклику або середовищі.
  • Переклад: She thrives on the challenges of her job. (Вона отримує задоволення від викликів своєї роботи.)
 24. To engage (втягуватися) – активно брати участь, взаємодіяти або залучатися до чогось або когось.
  • Переклад: He likes to engage in meaningful conversations. (Він любить втягуватися у змістовні розмови.)
 25. Dialogue (діалог) – розмова або дискусія між двома або більше людьми.
  • Переклад: The dialogue between the characters was very engaging. (Діалог між персонажами був дуже цікавим.)
 26. To synergise (синергувати) – поєднувати різні елементи або зусилля для створення взаємовигідного результату.
  • Переклад: The team members synergised their efforts to complete the project. (Члени команди синергічно поєднали свої зусилля для завершення проекту.)
 27. To draw to a close (наближатися до завершення) – підійти до кінця події, періоду або діяльності.
  • Переклад: The conference drew to a close with a final speech. (Конференція добігла кінця заключною промовою.)
 28. To reflect (роздумувати) – глибоко думати про щось.
  • Переклад: He took a moment to reflect on his achievements. (Він взяв хвилину, щоб поміркувати про свої досягнення.)
 29. Achievement (досягнення) – успіх або результат, досягнутий завдяки зусиллям або важкій праці.
  • Переклад: Completing the marathon was a major achievement for her. (Завершення марафону було великим досягненням для неї.)
 30. The best version of oneself (найкраща версія себе) – прагнення досягти свого найвищого потенціалу.
  • Переклад: She strives to be the best version of herself every day. (Вона прагне бути найкращою версією себе щодня.)
 31. Accomplishment (успішне завершення завдання) – успішне завершення завдання, проекту або мети.
  • Переклад: Graduating from university was a significant accomplishment. (Закінчення університету було значним досягненням.)
 32. To embrace (сприймати з ентузіазмом) – приймати щось з ентузіазмом і відкритістю.
  • Переклад: She embraced the new challenges with excitement. (Вона сприймала нові виклики з захопленням.)
 33. Unwavering (непохитний) – стійкий, рішучий і не коливається.
  • Переклад: He had unwavering determination to succeed. (Він мав непохитну рішучість досягти успіху.)
 34. Determination (рішучість) – якість бути твердим і рішучим у досягненні цілей, часто перед лицем викликів або перешкод.
  • Переклад: Her determination helped her overcome all obstacles. (Її рішучість допомогла їй подолати всі перешкоди.)
 35. To adopt (прийняти) – взяти на себе, прийняти або охопити практику, переконання або підхід, часто інтегруючи його в своє життя або рутину.
  • Переклад: He decided to adopt a healthier lifestyle. (Він вирішив прийняти здоровий спосіб життя.)

Як покращити свою англійську до рівня C1

Читання наукових статей та літератури

На рівні C1 рекомендується читати складні тексти, такі як наукові статті, літературні твори та аналітичні огляди. Це допомагає збагатити словниковий запас та покращити розуміння граматичних конструкцій.

Приклад тексту:

“The implications of climate change on global agriculture are manifold. It is imperative that we adapt our farming practices to mitigate adverse effects, including shifting crop zones and improving water management techniques.” (Наслідки зміни клімату для глобального сільського господарства численні. Вкрай важливо, щоб ми адаптували наші сільськогосподарські практики, щоб зменшити негативні наслідки, включаючи зміну зон вирощування культур та вдосконалення методів управління водними ресурсами.)

Розбір нових слів та конструкцій

 • Manifold: численні, різноманітні.
  • Використання: “The benefits of learning a new language are manifold.” (Переваги вивчення нової мови численні.)
 • Mitigate: пом’якшувати, зменшувати.
  • Використання: “We must take steps to mitigate the negative impacts of pollution.” (Ми повинні вжити заходів для зменшення негативних впливів забруднення.)
 • Imperative: вкрай важливо, необхідно.
  • Використання: “It is imperative to follow the safety regulations in the lab.” (Необхідно дотримуватися правил безпеки в лабораторії.)

Граматичні структури

Практика умовних речень третього типу

На рівні C1 важливо вміти використовувати умовні речення третього типу, які виражають ситуації, що не відбулися в минулому, і їхні наслідки.

Приклад:

“If I had known about the traffic jam, I would have taken an alternative route.” (Якби я знав про затор, я б поїхав іншим маршрутом.)

Пояснення граматики

 • Структура: if + past perfect, would have + past participle.
 • Використання: Ця конструкція використовується для вираження умов, які не здійснилися, і наслідків цих умов.

Додаткові приклади:

“If she had studied harder, she would have passed the exam.” (Якби вона вчилася старанніше, вона б склала іспит.)

“They would have arrived on time if they had left earlier.” (Вони б приїхали вчасно, якби виїхали раніше.)

Слухання та аналіз

Прослуховування подкастів та новин

На рівні C1 слухати автентичні джерела інформації, такі як новини та подкасти, допомагає розвивати розуміння швидкого мовлення та різних акцентів.

Приклад:

“In today’s economic segment, we discuss the ramifications of the recent stock market fluctuations and their potential impact on global trade.” (У сьогоднішньому економічному сегменті ми обговорюємо наслідки останніх коливань на фондовому ринку та їх можливий вплив на світову торгівлю.)

Розбір нових слів та конструкцій

 • Ramifications: наслідки, побічні ефекти.
  • Використання: “The policy changes will have far-reaching ramifications.” (Зміни в політиці матимуть далекосяжні наслідки.)
 • Fluctuations: коливання, нестабільність.
  • Використання: “Currency fluctuations can affect international trade.” (Коливання валюти можуть вплинути на міжнародну торгівлю.)
 • Potential impact: можливий вплив.
  • Використання: “We need to assess the potential impact of these changes.” (Нам потрібно оцінити можливий вплив цих змін.)

Практика письма

Написання есе та аналітичних статей

На рівні C1 важливо вміти писати складні тексти, такі як есе, звіти або аналітичні статті, використовуючи відповідну лексику та граматичні конструкції.

Приклад завдання:

“Discuss the advantages and disadvantages of remote work in the modern world. Consider factors such as productivity, work-life balance, and mental health.” (Обговоріть переваги та недоліки віддаленої роботи в сучасному світі. Розгляньте такі фактори, як продуктивність, баланс між роботою та особистим життям, і психічне здоров’я.)

Пояснення граматики та лексики

 • Advantages and disadvantages: переваги та недоліки.
  • Використання: “The advantages of online learning include flexibility and accessibility.” (Переваги онлайн-навчання включають гнучкість та доступність.)
 • Consider factors: розглянути фактори.
  • Використання: “When planning a project, it is essential to consider various factors.” (При плануванні проекту важливо враховувати різні фактори.)
 • Productivity: продуктивність.
  • Використання: “Remote work can sometimes lead to increased productivity.” (Віддалена робота іноді може призвести до підвищення продуктивності.)

Практика розмовної мови

Участь у дискусіях та дебатах

На рівні C1 важливо брати участь у дискусіях та дебатах, обговорюючи різні теми, виражаючи та аргументуючи свою точку зору.

Приклад теми для обговорення:

“Should governments regulate social media to prevent the spread of misinformation?” (Чи повинні уряди регулювати соціальні мережі, щоб запобігти поширенню дезінформації?)

Використання складних виразів та лексики

 • Regulate: регулювати.
  • Використання: “It is necessary to regulate emissions to protect the environment.” (Необхідно регулювати викиди, щоб захистити навколишнє середовище.)
 • Misinformation: дезінформація.
  • Використання: “The spread of misinformation can have serious consequences.” (Поширення дезінформації може мати серйозні наслідки.)
 • Express one’s point of view: виразити свою точку зору.
  • Використання: “During the debate, she clearly expressed her point of view on the issue.” (Під час дебатів вона чітко висловила свою точку зору на це питання.)

Щоденна рутина для студентів рівня C1 повинна включати різноманітні активності, які сприяють розвитку всіх аспектів мови. Використовуйте складні тексти для читання, слухайте автентичні джерела інформації, практикуйте письмо та активно беріть участь у розмовах. Це допоможе вам удосконалювати свої навички та впевнено володіти англійською мовою на високому рівні.

Відео – YES, it’s possible – Daily Routine at C1 (Advanced) Level of English!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!