Суфікси (Suffixes) в англійській мові

Все про суфікси в англійській мові: правила використання, функції, види, практичне розуміння

Однією з ключових складових вивчення будь-якої мови є розуміння її будови та структури. В англійській мові, суфікси грають важливу роль у розширенні словникового запасу та наданні нових значень словам. В цій статті ми детально розглянемо поняття суфіксів, їхні різновиди та приклади застосування.

Суфікси: Визначення та Функції

Суфікс – це закінчення, яке додається до основи слова з метою зміни його значення чи граматичної ролі. В англійській мові, суфікси додаються до кореня слова та можуть вказувати на різні аспекти, такі як числові форми, роди, ступені порівняння, відношення між словами тощо.

Давайте розглянемо це докладніше, щоб зрозуміти, як це працює, особливо для тих, хто тільки починає вивчати англійську мову.

Визначення суфіксів: Суфікс – це невеликий фрагмент букв або звуків, який додається до кінця слова. Він має властивості, що можуть змінити значення слова або його граматичну роль.

Функції суфіксів

 1. Зміна значення: Суфікси можуть змінювати значення слова, додавати нові відтінки або вказувати на конкретні характеристики. Наприклад, при додаванні суфіксу “-ful” до слова “care,” ми отримуємо “careful,” що означає “обережний.”
 2. Утворення нових слів: Суфікси допомагають створювати нові слова з існуючих. Наприклад, додавши суфікс “-er” до слова “teach,” ми отримуємо нове слово “teacher,” що означає “вчитель.”
 3. Зміна граматичної ролі: Суфікси можуть перетворити слово з однієї частини мови в іншу. Наприклад, додавши суфікс “-ing” до інфінітиву “read,” ми отримуємо дієприкметник “reading,” який вказує на дію або процес.
 4. Утворення форм: Деякі суфікси використовуються для утворення різних форм слова, таких як множина, присвійні форми тощо. Наприклад, суфікс “-‘s” додається до іменників для вираження власності, як у “John’s book” (книга Джона).
 5. Утворення прислівників: Деякі суфікси можуть перетворювати прикметники або іменники в прислівники. Наприклад, суфікс “-ly” додається до прикметників, щоб утворити прислівники, як у “quickly” (швидко) від “quick” (швидкий).

Приклади вживання суфіксів

 • Прикметниковий суфікс: “careful” (обережний) від “care” (турбота)
 • Дієслівний суфікс: “teach” (вчити) стає “teacher” (вчитель)
 • Іменниковий суфікс: “happy” (щасливий) стає “happiness” (щастя)
 • Присвійний суфікс: “cat” (кіт) стає “cat’s” (кота) у формі власності
 • Прислівниковий суфікс: “quick” (швидкий) стає “quickly” (швидко)

Розуміння використання суфіксів допоможе вам розширити свій словниковий запас, покращити граматичні навички та стати виразнішим в мовленні.

Різновиди суфіксів та їхні приклади

Суфікси можуть надавати словам різних частин мови нові значення та функції. Загалом, існують чотири основних види суфіксів, які використовуються для утворення нових слів в англійській мові. Ці види включають прикметникові, дієслівні, іменникові та прислівникові суфікси. Кожен з них має свою власну роль у зміні значення та структури слів. Проте, варто зазначити, що в англійській мові існують й інші види суфіксів, які також впливають на словотворення. Деякі з них вказують на присвоєння, зменшення, числові значення, професійну належність та інші характеристики. Ці додаткові суфікси розширюють нашу можливість виразності та точності при використанні мови.  Тому, вивчення різноманітних видів суфіксів допоможе вам краще розібратися в будові слів англійської мови та ефективно їх використовувати для спілкування та виразності. Давайте розглянемо основні види суфіксів та їхні приклади, щоб краще зрозуміти, як вони працюють і як вони допомагають утворювати нові слова в англійській мові.

Прикметникові суфікси

Прикметникові суфікси (-ful, -less, -able, -ous): Ці суфікси додаються до прикметників та надають нового значення. Наприклад, “beautiful” (красивий), “endless” (безмежний), “comfortable” (зручний), “famous” (відомий).

СуфіксиЗначенняПриклади
-able, -ibleможливийcapable, visible
-ian, -eanпов’язаний з, характерний дляCanadian, European
-alпов’язаний зnatural, musical
-icвластивий для, характерний дляartistic, athletic
-antвластивий для, виконувачvigilant, important
-arпов’язаний зregular, polar
-ary, -oryпов’язаний зordinary, exploratory
-ateвиконувачcompassionate, delicate
-edминулий час, станinterested, excited
-enстанbroken, wooden
-entвиконувачdependent, confident
-ernпов’язаний зmodern, eastern
-eseпов’язаний зJapanese, Chinese
-fulповнийcareful, grateful
-ishподібний до, характерний дляchildish, stylish
-iveхарактеризується, сприяєactive, sensitive
-lessвідсутністьfearless, useless
-enстанwooden, golden
-likeсхожий наchildlike, lifelike
-lyспосіб, міраquickly, softly
-antвиконувачpleasant, vibrant
-ousвластивий для, характерний дляdangerous, famous
-yвластивий для, характерний дляsunny, icy

Дієслівні суфікси

Дієслівні суфікси (-ing, -ed, -ize): Ці суфікси використовуються для утворення форм дієслов, що вказують на дію, стан чи спосіб виконання. Наприклад, “walking” (ходити), “interested” (зацікавлений), “organize” (організувати).

СуфіксиЗначенняПриклади
-ateвиконувати діюcommunicate, activate
-enвиконувати дію, робити станstrengthen, enlighten
-erвиконувач діїteacher, painter
-ify, -efyробити, змінювати в діюsimplify, beautify
-ise, -izeробити, змінювати в діюorganise, customize
-ishхарактеризувати діюdiminish, establish
-yse, -yzeробити, змінювати в діюanalyse, centralize

Іменникові суфікси

Іменникові суфікси (-tion, -ment, -ness): Вони перетворюють прикметники та дієслова в іменники та вказують на стан, процес чи властивість. Наприклад, “information” (інформація), “movement” (рух), “happiness” (щастя).

СуфіксиЗначенняПриклади
-acyстан, властивістьdemocracy, accuracy
-eseвластивістьJapanese, Chinese
-ageколекція, дія, станlanguage, storage
-essвластивістьhappiness, kindness
-alхарактеризує дію, властивістьapproval, arrival
-hoodстанchildhood, brotherhood
-an, -ianвластивістьcitizen, historian
-ingдія, станpainting, building
-ance, -enceдія, стан, процесentrance, existence
-ismдоктрина, ідеологія, станcapitalism, criticism
-ancy, -encyвластивість, діяoccupancy, dependency
-istвиконувачartist, scientist
-ant, -entвиконувач, стан, особаassistant, student
-ity, -tyстан, властивістьability, responsibility
-ard, -artвластивість, засібwizard, chart
-mentдія, стан, процесmovement, development
-ary, -ory, -ery, -ryвластивістьlibrary, victory
-nessвластивістьhappiness, kindness
-domстан, властивістьkingdom, freedom
-shipстан, властивістьleadership, friendship
-eeособа, що дієemployee, trainee
-tion, -sion, -cionдія, стан, процесcreation, decision
-eerособа, що робитьengineer, volunteer
-ureстан, процесfailure, closure
-er, -or, -arвиконувач, інструментteacher, actor, scholar

Прислівникові суфікси

Прислівникові суфікси (-ly, -ily, -ward(s): Ці суфікси додаються до прикметників або іменників для утворення прислівників. Наприклад, “quickly” (швидко) від “quick” (швидкий), “carefully” (обережно) від “careful” (обережний).

СуфіксиЗначенняПриклади
-ilyспосіб, міраquickly, gently
-lyспосіб, міраsoftly, nicely
-ward(s)напрямок, доforward(s), homeward(s)
-wise, -way(s)спосіб, спрямованістьclockwise, anyway(s)

Зменшувальні суфікси

СуфіксиЗначенняПриклади
-let, -ette, -lingзменшена кількість, родинний стан, якістьbooklet, kitchenette, duckling

Присвійні суфікси

Присвійні суфікси (-‘s, -s’): Додаються до іменників для вираження власності. Наприклад, “John’s car” (машина Джона), “cats'” (котів) – для множини.

СуфіксиЗначенняПриклади
-‘s, -s’належність, походженняJohn’s, cats’

Способу та міри суфікси

Способу та міри суфікси (-ly): Ці суфікси додаються до дієслів та прикметників для утворення прислівників. Наприклад, “quickly” (швидко) від “quick” (швидкий), “softly” (м’яко) від “soft” (м’який).

СуфіксиЗначенняПриклади
-lyспосіб, міраquickly, softly

Числівникові суфікси 

Числівникові суфікси (-teen, -ty, -th): Вони вказують на числову кількість або порядковість. Наприклад, “seventeen” (сімнадцять), “twenty” (двадцять), “fifth” (п’ятий).

СуфіксиЗначенняПриклади
-teen, -tyчислова величинаfourteen, twenty

Зменшувальні суфікси 

Зменшувальні суфікси (-let, -ette, -ling): Вони використовуються для утворення слів, що вказують на менший розмір, родинний стан або певну якість. Наприклад, “booklet” (брошура), “kitchenette” (кухонний куточок), “duckling” (кaченя).

СуфіксиЗначенняПриклади
-let, -ette, -lingзменшена кількість, родинний стан, якістьbooklet, kitchenette, duckling

Застосування суфіксів в практиці

Розуміння різновидів суфіксів може значно покращити вашу вміння аналізувати та розуміти незнайомі слова, а також допоможе утворювати нові слова. Знання суфіксів також допомагає в побудові граматично правильних речень та виразів.

Наприклад, якщо ви розумієте суфікси, ви зможете легко утворювати такі слова, як “playful” (ігривий) з прикметника “play” (грати), “happiness” (щастя) з прикметника “happy” (щасливий), “quickly” (швидко) з прикметника “quick” (швидкий).

Ось кілька практичних способів, які можна використовувати для ефективного застосування суфіксів:

 1. Розширення словникового запасу: Вивчення різних суфіксів дозволить вам створювати нові слова на основі вже відомих. Наприклад, додавши суфікс “-ness” до слова “kind,” ви отримаєте “kindness” (доброта). Таким чином, ви зможете використовувати більше слів для точного вираження своїх думок та ідей.
 2. Покращення письма: Використання суфіксів може робити ваш текст більш різноманітним і зрозумілим. Ви зможете описати конкретні характеристики предметів чи ідей, що допоможе зробити ваші тексту більш образними та живими.
 3. Формулювання точних висловів: Додавання суфіксів може допомогти вам виражати свої думки більш точно. Наприклад, ви можете використовувати прикметникові суфікси для опису настрою людини (“cheerful” – веселий, “anxious” – тривожний) або іменникові суфікси для назви конкретних явищ (“pollution” – забруднення, “discovery” – відкриття).
 4. Вивчення граматики: Розуміння та використання різних суфіксів допомагає вам усвідомити граматичні правила англійської мови. Ви будете краще розуміти, як слова утворюються та як їхні граматичні функції можуть змінюватися за допомогою суфіксів.
 5. Посилення мовленнєвих навичок: Використовуючи різні суфікси, ви зможете виразити свої думки більш чітко та переконливо. Наприклад, ви можете описати якість чи характеристику предмета за допомогою прикметникових суфіксів (“beautiful” – красивий, “comfortable” – зручний) для створення виразу, який краще відповідає вашій ідеї.

Суфікси є важливою складовою будь-якої мови, включаючи англійську. Вивчення суфіксів допоможе вам розширити свій словниковий запас, зрозуміти значення невідомих слів та виразів, а також покращити навички побудови речень. Вчитися суфіксам – це крок до більш глибокого та збагаченого володіння англійською мовою.

Завдання: Фантастичні Словотворчі Пригоди

Пригадайте або придумайте декілька базових слів (наприклад: “cloud,” “magic,” “sun,” “grow,” “friend”). Ваше завдання – використовуючи різні суфікси, створити нові слова зі значенням, яке розширює або змінює початкове.

 1. Прикметникові Словотворчі Пригоди:
  • Додайте суфікс “-y” до “sun.” Відповідь: “sunny”
  • Використайте суфікс “-ish” для “cloud.” Відповідь: “cloudish”
 2. Дієслівні Словотворчі Пригоди:
  • Додайте суфікс “-ing” до “magic.” Відповідь: “magicing”
  • Використайте суфікс “-ed” для “grow.” Відповідь: “grown”
 3. Іменникові Словотворчі Пригоди:
  • Додайте суфікс “-ness” до “friend.” Відповідь: “friendness”
  • Використайте суфікс “-tion” для “sun.” Відповідь: “suntion”
 4. Присвійні Словотворчі Пригоди:
  • Додайте суфікс “-‘s” до “cloud.” Відповідь: “cloud’s”
  • Використайте суфікс “-s'” для “friend.” Відповідь: “friends'”
 5. Зменшувальні Словотворчі Пригоди:
  • Додайте суфікс “-ling” до “magic.” Відповідь: “magicling”
  • Використайте суфікс “-ette” для “sun.” Відповідь: “sunette”
 6. Суфікси Числівникові Словотворчі Пригоди:
  • Додайте суфікс “-ty” до “friend.” Відповідь: “friendty”
  • Використайте суфікс “-teen” для “cloud.” Відповідь: “cloudteen”
 7. Прислівникові Словотворчі Пригоди:
  • Додайте суфікс “-ly” до “grow.” Відповідь: “growly”
  • Використайте суфікс “-ly” для “magic.” Відповідь: “magicly”
 8. Способу та Міри Словотворчі Пригоди:
  • Додайте суфікс “-ly” до “sun.” Відповідь: “sunly”
  • Використайте суфікс “-ward(s)” для “cloud.” Відповідь: “cloudwards”

Це завдання допоможе вам на практиці застосовувати різні суфікси до базових слів, тим самим розширюючи вашу відповідність утворенню нових слів. Не соромтеся експериментувати та відкривати для себе багато цікавих можливостей, які надає використання суфіксів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!