Правила читання в англійській мові

Вивчення базових правил читання в англійській мові

Англійська мова, з своїм багатим алфавітом і різноманітними звуковими поєднаннями, може здатися складною для вивчення. Проте, знання основних правил читання допомагає зробити цей процес гладким та ефективним. У цій статті, ми розглянемо основні правила читання (Reading Rules) голосних та приголосних звуків, а також розберемо, як утворюються склади в англійській мові.

Склади в англійській мові

Склад — це сукупність одного або декількох звуків, що вимовляються разом. У англійській мові можна виділити два види складів: відкриті та закриті.

 • Відкриті склади містять один голосний звук і закінчуються на голосний звук або на “r.” Наприклад: “me,” “go,” “pa-per.”
 • Закриті склади містять один голосний звук і закінчуються на одну або декілька приголосних літер. Наприклад: “cat,” “dog,” “win-dow.”

Правила читання голосних

Англійська мова має п’ять голосних звуків: “a,” “e,” “i,” “o,” “u.” Однак, ці звуки можуть мати різні варіанти вимови залежно від контексту та правил читання.

 • Голосна “a” може бути короткою, як у слові “cat,” або довгою, як у слові “name.”
 • Голосна “e” може бути короткою, як у слові “bed,” або довгою, як у слові “theme.”
 • Голосна “i” може бути короткою, як у слові “sit,” або довгою, як у слові “time.”
 • Голосна “o” може бути короткою, як у слові “dog,” або довгою, як у слові “home.”
 • Голосна “u” може бути короткою, як у слові “bus,” або довгою, як у слові “rule.”

Іноді в англійській мові голосні літери можуть бути невимовними, тобто не вимовляються в словах. Наприклад, в слові “love” [lʌv], літера “e” не має звучання. Це стосується також суфіксів, закінчень та інших коренів, які можуть бути додані до таких слів для утворення складних слів. Навіть якщо літера “e” стає не на кінці слова, вона все одно залишається невимовною. Наприклад, у слові “lovely” [‘lʌvlɪ], літера “e” не вимовляється, хоча вона вже не є кінцевою. Такий тип літери “e” називається німою або невимовною.

Щодо читання голосних літер, воно залежить від декількох факторів:

 1. Чи стоїть літера після голосної букви “r” чи ні.
 2. Чи перебуває літера під наголосом.
 3. Який тип складу має значення голосної літери – відкритий або закритий.

Голосну букву у відкритому ударному складі читають так, як вона звучить в алфавіті, тобто це може бути або довгий звук, або дифтонг. Цей тип читання називається абетковим. Наприклад, у слові “make” [meɪk], літера “a” має звук [eɪ], який є довгим звуком.

У закритому ударному складі голосну букву завжди читають як простий короткий звук. Наприклад, у слові “cat” [kæt], літера “a” має простий короткий звук [æ].

Склад вважається відкритим, якщо:

 • Він останній у слові та закінчується на голосну, наприклад, “go” [ɡoʊ].
 • Після голосної літери стоїть ще одна голосна, наприклад, “meat” [miːt].
 • Після голосної літери стоїть зголосна, а за нею ще одна або кілька голосних, наприклад, “boat” [boʊt].

Склад вважається закритим, якщо:

 • Він останній у слові та закінчується на приголосну, наприклад, “cat” [kæt].
 • Після голосної літери стоїть дві або більше приголосних, наприклад, “milk” [mɪlk].

Знання цих правил становить міцну основу для розуміння читання голосних літер в англійській мові. Практика та занурення в англійську мову, а також слухання різних акцентів через кіно, музику, подкасти та онлайн-ресурси для вивчення мови, допоможуть зрозуміти правила вимови і навчитися природно спілкуватися англійською.

Голосні в ненаголошених словах

Деякі голосні букви, зокрема “a”, “e”, “i”, “o” та “u”, мають стандартні способи читання в ненаголошених складах. Наприклад, “a” часто читається як [ə], як у слові “about”. “e” може читатися як [ɪ], як у слові “expedition”. “i” зазвичай має звук [ɪ], як у слові “inside”. “o” може читатися як [ə], як у слові “consist”. “u” часто має звук [ʌ], як у слові “upgrade”.

Наголос, контекст та походження слова можуть впливати на те, як читається голосна буква “y” у ненаголошеному складі. У різних словах вона може мати різні звуки. Наприклад, у слові “parody” голосна “y” читається як [ɪ], а у слові “nylon” – як [‘naɪlɑn].

Варто пам’ятати, що англійська мова має багато винятків і нюансів, тому краще вчити читання слів у контексті та працювати з додатковими матеріалами для розвитку вмінь читання та вимови.

Голосна букваЯк читаєтьсяПриклади
a[ə]about [ə’baʊt], address [ə’dres]
e [ɪ]expedition [ˌekspɪ’dɪʃən], exam [ɪg’zæm]
i [ɪ]inside [‘ɪnˌsaɪd], inspect [ɪn’spekt]
o[ə]consist [kən’sɪst], conform [kən’fɔ:m]
u [ʌ]upgrade [ʌp’greɪd], unaided [ʌn’eɪdɪd]
yбуває в рідкісних випадках, зазвичай читається як [ɪ]parody [ˈpærədi], nylon [‘naɪlɑn]

Голосні в  відкритому наголошеному складі

Правила читання англійських голосних у відкритому наголошеному складі можуть бути дещо відмінними від тих, що ненаголошені. Ось таблиця з правилами та  прикладами:

Голосна букваЯк читаєтьсяПриклади
a[eɪ]name [neɪm], paper [‘peɪpər]
e[i:]Pete [pi:t], evil [‘i:vəl]
i[aɪ]five [faɪv], kite [kaɪt]
o[əʊ]nose [nəʊz], open [‘əʊpən]
u[ju:]use [ju:z], cute [kju:t]
y [aɪ]type [taɪp], cycle [‘saɪkl]

Примітка 

 • Літера “y” в кінці складних слів часто має звук [ɪ], на приклад, слово “happy” [hæpɪ].
 • Літера “u” після “l” або “r” завжди вимовляється як [u:], наприклад, “blue” [blu:] або “rule” [ru:l].

Голосні у  закритому наголошеному складі

Закритий наголошений склад – це коли голосна наголошена  літера  у слові оточена однією або більше приголосних літерами. У таких випадках, голосні мають свої специфічні звуки, які не відповідають їхнім назвам у латинському алфавіті. Наприклад, літера “a” читається як [æ], а не як [eɪ] у словах, де вона перебуває у закритому наголошеному складі, як у слові “man”. Ознайомлення з цими правилами допоможе вам зрозуміти, як правильно вимовляти голосні в англійських словах у закритому ударному складі.

Голосна букваЯк читаєтьсяПриклади
a[æ]m a n [mæn]
e[e]b e d [bed]
i[ɪ]s i t [sɪt]
o[ɒ]l o t [lɒt]
u[ʌ]c u p [kʌp]
y[ɪ]s y mbol [‘sɪmbəl]

Як читаються голосні із “r”?

Якщо після голосної літери стоїть одна літера “r”, вона сама не читається, але надає голосній особливе звучання. Наприклад, у слові “park” літера “a” читається як [a:], означаючи, що вона тривала. Такі голосні називаються “r-controlled” або “r-influenced”. Вони мають відмінні звучання від стандартних голосних звуків і часто зустрічаються в англійських словах.

Голосна букваЯк читаєтьсяПриклади
a[a:]p ar k [pa:k]
e[ɜː]l er n [lɜːn]
i[ɜː]b ir thday [‘bɜːθdeɪ]
o[ɔ:]sh or t [ʃɔːt]
u[ɜː]c ur e [kɜː]
y[ɜː]h y rb [hɜːb]

Як поєднати голосну літеру із “r”?

У англійській мові, коли після двох голосних зустрічається літера “r”, вона не вимовляється, але впливає на звучання передніх голосних. Отже, голосні, які стоять перед “r”, отримують особливі звукові характеристики. Наприклад, у слові “hair” літера “r” не вимовляється, але вона змінює звучання голосних “a” та “i”, які разом утворюють звук [eə]. Такі поєднання голосних з “r” часто спотворюють вимову та створюють унікальні звучання в англійських словах.

Поєднання голосних + rЯк читаєтьсяПриклади
air[eə]f air [feə]
eer[ɪə]b eer [bɪə]
oor[ɔ:]fl oor [flɔː]
our[aʊə]t our [taʊə]

Поєднання голосних літер

Поєднання голосних літер в англійській мові може бути цікавим і складним аспектом для вивчення. Поєднання “oo” має кілька варіантів читання. Наприклад, “boot” [bu:t] має звук [u:], “book” [bʊk] – [ʊ], а “blood” [blʌd] – [ʌ]. Зверніть увагу, що “ook” читається як [ʊ], але виняток складає слово “kook” [ku:k], що означає “дивак”. Ось деякі правила читання різних поєднань:

Поєднання голоснихЯк читаєтьсяПриклади
ai[eɪ]rain [reɪn]
ay[eɪ]lay [leɪ]
ea[i:] або [e]meat [mi:t], head [hed]
ee[i:]see [si:]
ew[ju:]new [nju:]
oi[ɔɪ]point [pɔɪnt]
oy[ɔɪ]boy [bɔɪ]
ou[aʊ]out [aʊt]
oo[u:], [ʊ], [ʌ]boot [bu:t], book [bʊk], blood [blʌd]

Поєднання голосних та приголосних букв

Знання правил читання поєднань англійських голосних та приголосних букв є важливим для досягнення високого рівня мовної компетенції в англійській мові. Ці правила визначають, як звучать голосні та приголосні букви, коли вони зустрічаються поруч і утворюють різноманітні комбінації. Вони допомагають розібратися у складних випадках, де комбінації букв можуть читатися по-різному залежно від контексту.

Наприклад, поєднання “al” може читатися по-різному залежно від позиції букви “k” після нього. У словах “chalk” і “small,” “al” читається як [ɔː], а в слові “valley” воно читається як [ɔːl]. Аналогічно, поєднання “ow” може мати два варіанти читання: [aʊ] у слові “now” і [əʊ] у слові “row”.

Правила читання таких поєднань як “augh,” “aw,” “igh,” “ough,” “ought,” “qu,” “qua,” “sion,” “ssion,” “sure,” “tion,” “wa,” та “wor” також допомагають зрозуміти правильний вимову слів.

Поєднання буквЯк читаєтьсяПриклади
al[ɔː]chalk [tʃɔːk]
[ɔːl]small [smɔːl]
[æl]valley [‘vælɪ]
augh[a:f]laugh [la:f]
aw[ɔː]raw [rɔː]
igh[aɪ]bright [braɪt]
ough[əʊ]though [ðəʊ]
ought[ɔːt]thought [θɔːt]
ow[aʊ] або [əʊ]now [naʊ], row [rəʊ]
qu[kw]quiz [kwɪz]
qua[kwɔː]quarter [‘kwɔːtə]
sion[ʒn]television [telɪ’vɪʒn]
ssion[ʃn]commission [kə’mɪʃn]
sure[ʒə]pleasure [‘pleʒə]
[ʃʊə]measure [‘mɛʒə]
tion[ʃn]attention [ə’tenʃn]
wa[wɔ] або [wɔː]want [wɒnt], warm [wɔːm]
wor[wɜː]world [wɜːld]

Правила читання приголосних

Приголосні звуки — це група звуків в мові, які вимовляються з перешкодою або повністю заблокованою виразною повітряною потоку, що створює різні звуки, відтворюючи основу слів і визначаючи їхні звукові характеристики. Англійська мова має багато приголосних, і їх вимова може змінюватися залежно від їх розташування в слові.  Розглянемо деякі основні правильна читання приголосних звуків у англійській мові.

 1. Звуки [p], [t], [k]:

  • Коли звук [p], [t] або [k] зустрічається перед голосним, він зазвичай вимовляється досить чітко, наприклад: “pat” [pæt], “top” [tɒp], “cat” [kæt].
  • Проте, коли ці приголосні знаходяться перед приголосними, вони можуть бути м’якшими або навіть не вимовлятися. Наприклад: “stop” [stɒp], “kept” [kɛpt], “apt” [æpt].
 2. Звуки [b], [d], [g]:
  • Звуки [b], [d] або [g] зазвичай вимовляються м’яше, коли знаходяться перед приголосними, або в кінці слова, наприклад: “sub” [sʌb], “bed” [bɛd], “big” [bɪɡ].
  • Проте, коли вони знаходяться перед голосним, вони вимовляються досить чітко, наприклад: “bag” [bæɡ], “dog” [dɒɡ], “gap” [ɡæp].
 3. Звуки [v], [ð], [z], [ʒ] та інші м’які приголосні:
  • Звуки [v], [ð], [z], [ʒ] та інші м’які приголосні зазвичай вимовляються чітко, як перед голосними, так і перед приголосними, наприклад: “vote” [voʊt], “this” [ðɪs], “zoo” [zuː], “measure” [ˈmɛʒər].
 4. Звуки [h], [w], [j]:
  • Звуки [h], [w] та [j] зазвичай вимовляються чітко як перед голосними, так і перед приголосними, наприклад: “hello” [həˈloʊ], “wet” [wɛt], “yes” [jɛs].
 5. Звук [r]:

  • Звук [r] в англійській мові може мати різні вимови в залежності від діалекту або акценту. У деяких випадках, [r] вимовляється як різке “р”, наприклад: “red” [rɛd], а у деяких діалектах, він може бути м’яшим, що називається “зачиненим [r]”, наприклад: “car” [kɑː].

Читання приголосних букв

ЛітераЯк читаєтьсяПриклади
Bbчитається дзвінко, як [b]b ed [bed]
Ddчитається дзвінко, як [d]d esk [desk]
Ffчитається глухо, як [f]f ive [faɪv]
Hhчитається глухо, як [h]h and [hænd]
Jjчитається дзвінко, як [dʒ]J ake [dʒeɪk]
Kkчитається глухо, як [k]k itchen [ˈkɪtʃən]
Llчитається дзвінко, як [l]l ove [lʌv]
Mmчитається дзвінко, як [m]m other [ˈmʌðər]
Nnчитається дзвінко, як [n]n ine [naɪn]
Ppчитається глухо, як [p]p en [pɛn]
Qqне читається, але входить у поєднання ququ een [kwiːn]
Ttчитається глухо, як [t]t op [tɒp]
Vvчитається дзвінко, як [v]v ery [ˈvɛri]
Wwчитається дзвінко, як [w]w ater [ˈwɔːtər]
Zzчитається дзвінко, як [z]z oo [zuː]
Ccперед e, i, y, читається як [s]; перед a, o, u, усіма приголосними і в кінці слова читається як [k]c ity [ˈsɪti], c at [kæt]
Ggперед e, i, y, читається як [dʒ]; перед a, o, u та всіма приголосними, в кінці слова читається як [g]g em [dʒɛm], g et [ɡɛt]
Rrпісля голосних не читається, але змінює читання самих голосних; у решті випадків читається як [r]c ar [kɑː], f ir st [fɜːst]
Ssна початку слова і перед глухими приголосними, наприкінці слова після глухих приголосних читається як [s]; між голосними, наприкінці слів після голосних та дзвінких приголосних читається як [z]s un [sʌn], d essert [dɪˈzɜːt]
Xxперед наголошеними голосними читається як [gz], перед приголосними, ненаголошеними голосними і наприкінці слова читається як [ks]e x am [ɪɡˈzæm], bo x [bɒks]

Поєднання приголосних літер

Поєднання буквЯк читаєтьсяПриклади
chчитається завжди як [tʃ]ch icken [‘tʃɪkən]
ckчитається завжди як [k]bla ck [blæk]
ghчитається як [g]gh ost [ɡoʊst]
gnчитається зазвичай як [n]si gn al [‘sɪɡnəl]
gueчитається як [ɡe]gue ss [ɡest]
knчитається як [n]kn ow [noʊ]
mbв односкладових словах читається як [m], у складних словах і m , і b читаютьсяla mb [læm], co mb [koʊm]
ngнаприкінці слова читається як [ŋ], у середині слова читається як [ŋɡ]stro ng [strɑːŋ], thi ng [θɪŋ]
nkчитається завжди як [k], за винятком де n і k належать різному корінню складного слова або n належить приставці, а k — коренюtha nk [θæŋk], u nk ind [ʌŋˈkaɪnd]
phчитається як [f]ph one [foʊn]
rhчитається як [r]rh ythm [rɪðəm]
schчитається як [sk]sch ool [skuːl]
shчитається як [ʃ]sh ine [ʃaɪn]
tchчитається завжди як [tʃ]wa tch [wɑːtʃ]
thміж голосними та на початку займенників, прислівників та артикля “the” читається як [ð]. В кінці слова, після приголосних і перед ними, а також на початку слів, що належать до інших частин мови, читається як [θ]th is [ðɪz], ba th [bæθ]
whперед усіма голосними, крім літери o, читається як [w]. Перед o – як [h]wh y [waɪ], wh o [huː]
wrчитається як [r]wr ite [raɪt] (крім винятка: La wr ence [‘lɔːrəns] – місто Лоренс)

Ці правила читання поєднання англійських приголосних літер допоможуть вам легше розібратись із вимовою англійських слів. Важливо звернути увагу на окремі винятки, коли певні поєднання букв можуть читатись інакше. Зауважте, що деякі поєднання, такі як “igh,” “augh,” “ough,” та “ought,” мають свої власні правила читання.

Наприклад, поєднання “ch” читається завжди як [tʃ], як у слові “cheese” [tʃiːz]. Подібно, “ck” читається як [k] у слові “black” [blæk]. Варто зазначити, що поєднання “gh” може мати різні звучання: [g] у слові “ghost” [ɡoʊst] та [f] у слові “enough” [ɪˈnʌf].

Також слід звернути увагу на правила читання поєднань “ng” і “nk.” У кінці слова, “ng” читається як [ŋ], як у слові “strong” [strɒŋ]. У середині слова, “ng” читається як [ŋɡ], як у слові “sing” [sɪŋ]. Подібно, “nk” читається завжди як [k], як у слові “thank” [θæŋk].

Засвоїти ці правила допоможуть вам вдосконалити вимову англійських слів та легше зрозуміти їх значення. Запам’ятайте, що деякі слова можуть мати винятки, тому варто звертатись до словника, щоб перевірити правильну вимову.

Знання цих правил читання допоможе вам легше розібратися з вимовою слів та правильно складати фрази та речення. Запам’ятайте, що практика — це ключ до успішного вивчення англійської мови. Читайте, слухайте, спілкуйтеся і насолоджуйтесь мовним процесом!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!