Пасивний та активний стан дієслів

Активний та пасивний стан – це  граматичні стани в англійській мові,  допомагають зрозуміти як виражається підмет – об’єктом дії або її виконавцем.

 • Активний стан (Active Voice) –  вказує, що дія в реченні (присудок) виконується підметом
 • Пасивний стан (Passive Voice) –  вказує, що підмет не виконує самостійно дію, зазначену в реченні, а відчуває цю дію на собі, тобто є об’єктом цієї дії

Пасивний стан дієслів утворюється за допомогою дієслова to be та дієприкметника минулого часу (перша форма правильних дієслів із закінченням -ed або форма, подана у третій колонці таблиці неправильних дієслів). При цьому дієслово to be змінюється за часами, особами та числами, а дієприкметник залишається незмінним.

Формула Active Voice і Passive Voice

ActivePassive
Present SimpleVam/ is/ are + V3
Present Continuousam/ is/ are + Vingam/ is/ are + being + V3
Present Perfecthas/ have + V3has/ have + been + V3
Past SimpleV2was/ were + V3
Past Continuouswas/ were + Vingwas/ were + being + V3
Past Perfecthad + V3had + been + V3
Future Simplewill + Vwill + be + V3
Future Perfectwill + have + V3will + have + been + V3
Modal Verbscan/ could/ should/ may/ might/ must + Vcan/ could/ should/ may/ might/ must +be + V3

Приклад утворення пасивного стану дієслова 

ActivePassive
Present SimpleWe build the house — Ми будуємо дім.The house is built — Дім будується
Present ContinuousWe are building the house — Mu будуємо дім (зараз)The house is being built — Дім будується (зараз)
Present PerfectWe have built the house — Ми по­будували дімThe house has been built — Дім збудовано
Past SimpleWe built the house — Ми будува­ли дімThe house was built — Дім було збудовано
Past ContinuousWe were building the house — Mu будували дім (у певний час)The house was being built — Дім бу­дувався (у певний час)
Past PerfectWe had built the house — Ми збу­дували дім (до певного часу )The house had been built — Дім було збудовано (до певного часу)
Future SimpleWe will build the house — Mu побудуємо дімThe house will be built — Дім буде збудовано
Future PerfectWe will have built the house — Mu збудуємо дім (до певного часу)The house will have been built — Дім буде збудовано (до певного часу)
Конструкція to be going toWe are going to build the house — Ми збираємося будувати дімThe house is going to be built — Дім буде побудовано
Modal VerbsWe can build the house — Ми мо­жемо побудувати дімThe house can be built — Дім може бути побудований

В активному стані суб’єкт (істота чи неістота) виконує дію:

 •  Thieves stole a painting from the museum night — Злодії минулої ночі вкрали картину з музею

Пасивний стан вживається, коли нас цікавить не виконавець дії, а особа чи предмет, над якими ця дія виконується. Саме тому слово, яке позначає особу чи предмет, стає у пасивному стані підметом:

 • A Minting was stolen from the museum last night — З музею минулої ночі було вкрадено картину

Вживання дієслів у Passive Voice притаманне діловому та науковому стилю:

 • The liquid was heated to 60 and then filtered — Рідину було нагріто до 60 , а потім профільтровано

Для позначення виконавця або виконавців дії поряд з дієсловом у пасивному стані вживають прийменник by:

 • The painting was stolen by masked thieves –  Картину було вкрадено злодіями в масках

Коли йдеться про предмет, за допомогою якого було виконано дію, вживається прийменник with:

 • She has drawn the picture with a pencil — Вона намалювала малюнок олівцем

У пасивному стані часова форма Future Continuous Passive не використовується. Решта часових форм вживається за тими правилами, що й в активному стані.

Приклади використання Passive Voice (ми говоримо, що відбувається з предметом):

 • How old is this house? It was built in 1981
 • Two hundred people are employed by the company

Приклади використання Active Voice (ми говоримо про те, що робить підмет):

 • My grandfather was a builder. He built this house in 1981
 • It’s a big company. It employs two hundred people

Passive Voice in English: Active and Passive Voice Rules and Useful Examples

error: Content is protected !!