MANY, MUCH, FEW, LITTLE, A LOT OF

Слова many, much (багато), few, little (мало, недостатньо) означають кількість. Many та few вживаються перед злічуваними іменниками. Much і little — перед незлічуваними:

 • I have a lot of friends — У мене багато друзів
 • There were few mistakes in the test — У контрольній роботі було мало помилок
 • There is a lot of snow on the ground — Ha землі багато снігу
 • There’s little sugar left — Залишилося мало цукру

Якщо перед словами few та little вживається неозначений артикль а, йдеться про невелику, але достатню кількість. Українською a few перекладається як «небагато», «кілька», a little — «небагато», «трохи». Слід звернути увагу на те, що a few вживається перед злічуваними іменниками у множині:

 • Are there a few buildings there? — Чи є там кілька будинків?
 • Vicky has made a little progress — Віка трохи покращила свій результат
MUCH (багато)MANY (багато)
Із незлічуваними іменниками (найчастіше в негативних та запитальних реченнях)Із злічуваними іменниками (найчастіше в негативних та запитальних реченнях)
 • Do you have much work to do? -У тебе багато роботи?
 • I haven’t got much money – У мене не так багато грошей
 • Are there many mistakes in your test? – У твоїй контрольній роботі є багато помилок?
 • Today there are not many people here – Сьогодні тут не так багато людей

У стверджувальних реченнях замість many/much, в основному, використовуються синоніми: A lot of, lots of, plenty of, a great deal of/a large number of.

LITTLE (мало)FEW (мало)
Із незлічуванимиіменникамиІз злічуваними іменниками
 • I have little money – У мене мало грошей (майже немає)
 • Dan has got few friends – У Дана мало друзів
A LITTLE (трохи)A FEW (трохи)
 • I have a little time – У мене є трохи часу
 • I have a few apples. Do you want some? – Я маю трохи яблук. Пригостити?

На позначення великої кількості вживають такі словосполучення, як a lot of, lots of. Вони вживаються зі злічуваними іменниками у множині та незлічуваними іменниками в однині. У сучасній англійській мові a lot of, lots of зазвичай використовуються у стверджувальних реченнях, a many, muchу заперечних і питальних:

 • We have got a lot of friends  (У нас багато друзів ) — We have got a lot of work  (У нас багато роботи)
 • We haven’t got many friends  (У нас небагато друзів) — We haven’t got much work (У нас небагато роботи)
 • Have we got many friends? (У нас багато друзів?) — Have we got much work? (У нас багато роботи?)

MUCH or MANY or A LOT OF??? Countable and Uncountable Nouns!

Spread the love
error: Content is protected !!