Інфінітив (Infinitive)

Інфінітив – це неособова форма дієслова, яка називає дію і відповідає на запитання що робити? що зробити? Інфінітив вживається з часткою to, може мати форми часу та стану, але  не вказуючи при цьому ні на особу, ні на число.

 

Форми інфінітива

Активний станПасивний стан
Indefinite (простий інфінітив)to + дієслово (to call)to be + дієслово +

-ed/III форма (для непра­вильних дієслів) (to be called)

Continuous (тривалий інфінітив)to be + дієслово + -ing (to be calling)
Perfect (доконаний інфінітив)to have + дієслово +

-ed/III форма (to have called)

to have been + дієслово + -ed/III форма (to have been called)
Perfect Continuous (доконано-тривалий інфінітив)to have been + дієслово + -ing (to have been calling)

 

  • Indefinite (простий інфінітив) – в активному стані дієслово залишається без змін (to call), в пасивному (passive) додається закінчення -ed (to be called). Може означати теперішній чи майбутній час
  • Continuous (тривалий інфінітив) – вказує на тривалу дію, що відбувається одночасно з іншою дією, вираженою у реченні дієсловом-присудком в особовій формі
  • Perfect (доконаний інфінітив) – використовують для уточнення того, що передує дії, яка виражена дієсловом-присудком
  • Perfect Continuous (доконано-тривалий інфінітив) – вказує на дію, що розпочалась та тривала певний час до іншої дії, вираженої дієсловом в особовій формі (дієсловом-присудком), або ж ця дія продовжується. Дана форма інфінітиву підкреслює тривалість дії у часі

 

Основні випадки використання інфінітиву

Для вираження метиI’ve come here to talk to you — Я прийшов сюди, щоб поговори­ти з тобою
Після деяких дієслів: to agree — погоджуватися, to appear — з’являтися, виявлятися, to decide — вирішувати, to expect — очікувати, to hope — сподіватися, to plan — планувати, to promise — обіцяти, to refuse — відмовлятися)She agreed to buy a ticket for me — Вона погодилася купува­ти мені квиток
Після деяких прикметників, що описують по­чуття та емоції або характер людиниНе is so glad to see you — Він такий радий вас бачити
Після прислівників too — занадто та enough — доситьНе is too tired to go to the cinema now — Він занадто стомлений, щоб іти зараз у кіно
Після деяких іменників і займенників, напри­клад, something, somewhere, anyone, nothing, для вираження чогось необхідного чи можливогоCan you bring something to drink, please — Принесіть щось попити, будь ласка
У граматичній конструкції be + the first / second тощо, next / last / bestShe was the first to pass the exam — Вона була першою, хто склав екзамен
У граматичній конструкції itbeприкмет­ник /займенникIt is necessary to learn it by heart — Необхідно вивчити це напам’ять
Після деяких дієслів: to ask — питати, to learn — вивчати, to find out виявляти, to wonder — дивуватися, to want to know — хоті­ти знати, to decide — вирішувати, якщо після них використовується питальне слово who, what, where, how, when, whom, whose, але не whyShe asked how to get to the museum — Вона поцікавилася, як дістатися до музею

Голий інфінітив (Bare Infinitive або Zero Infinitive) – це форма інфінітиву без частки to.

Уживання інфінітиву без частки to

простий інфінітив використовується після модальних дієслів (can, must, тау, should, might, could)She can ski — Вона вміє кататись на лижах
Після дієслів to let, to make, to see, to hear, to feel

Але: be made /be heard/be seen + to + infinitive (пасивна конструкція)

We saw him talk to the manager Mu бачили, як він розмовляв з менеджером Не was seen to talk to the director — Бачили, як він розмовляв з директором
Після конструкцій had better/ would ratherYou had better rent a car — Ти б краще взяв в оренду машину
У реченнях, що починаються з питальної фрази why notWhy not dance? – Чому б не потанцювати?

References

  1. Чіміріс Ю.В. Довідник у таблицях. Англійська мова. 7 – 11 класи. 2018. – 32 ст. 
error: Content is protected !!