Фонетика англійської мови

Основи фонетики англійської мови

Звуки англійської мови (Фонетика) є важливим елементом вивчення будь-якої мови, включаючи англійську. Вона допомагає розібратись у звуковій системі мови, розрізнити й правильно вимовляти звуки та розуміти нюанси акцентів та інтонації. У цій статті ми дослідимо основи фонетики англійської мови та її значення для успішного вивчення та спілкування.

Звуки англійської мови можна розділити на приголосні та голосні. За деякими джерелами, загальна кількість різних звуків англійської мови може коливатись від 44 до 46, тоді коли літер всього 26. Приголосні — це звуки, які утворюються з перешкодами у звуковому потоці, наприклад /p/, /t/, /k/ (в англійській мові може бути приблизно 24-26 різних приголосних звуків). Голосні ж, такі як /i:/, /æ/, /ʌ/, утворюються які без блокування потоку повітря (англійській мові може бути приблизно 20 різних голосних звуків).

Позитивні звуки (дифтонги) в англійській мові — це звуки, які складаються з двох різних елементів та сприймаються як одне ціле. Наприклад, /aɪ/ у слові “time” та /ɔɪ/ у слові “boy”.

Трифтонги — це складені комбінації голосних звуків, які утворюють один склад у словах. Наприклад, /aɪə/ у слові “fire” та /aʊə/ у слові “hour”.

Диграфи — це неподільні поєднання двох літер, які утворюють один звук. Наприклад, /ei/ у слові “vein”, /ɔi/ у слові “coin”.

Діфтонгоїди — це звуки, які мають неоднорідну якість на початку та наприкінці вимови. Наприклад, /i:/ у слові “seen” та /u:/ у слові “true”.

Вивчення фонетики є важливим етапом у процесі вивчення будь-якої мови, а зокрема англійської. Звукова система англійської мови включає в себе багатство звуків та особливостей, які можуть бути викликані різними фонетичними правилами. Давайте розглянемо деякі ключові аспекти фонетики англійської мови та з’ясуємо, чому її вивчення є таким важливим для успішного володіння мовою.

  1. Артикуляція та звуки англійської мови: Англійська мова має широкий спектр звуків, які утворюються завдяки різним способам артикуляції. Фонетики розрізняють приголосні та голосні звуки. Приголосні вимагають перешкод у звуковому потоці, щоб утворити звук, тоді як голосні утворюються без перешкод. Приклади артикуляційно різних звуків англійської: [p], [b], [t], [d], [k], [g], [s], [z], [ʃ], [ʒ] та інші.
  2. Фонетичні правила та різноманітність акцентів: Вивчення фонетики допомагає розібратись у фонетичних правилах, які керують вимовою слів англійської мови. Важливо враховувати, що англійська має багато акцентів (британський, американський, австралійський та інші), і вони можуть відрізнятись у вимові деяких звуків та наголошених складів.
  3. Інтонація та ритм: Фонетика також допомагає зрозуміти інтонацію та ритм англійської мови. Інтонування може впливати на смисл речень, а вивчення ритму допоможе вам бути більш зрозумілим для носіїв мови.
  4. Важливість фонетичної правильності: Вивчення фонетики є ключовим для досягнення високого рівня комунікації. Неправильна вимова може призвести до недорозумінь та збентеження під час спілкування. Здатність говорити чітко та акуратно сприяє як розумінню, так і успішній комунікації в різних ситуаціях.
  5. Практика вимови: Фонетика допомагає виявити особисті слабкі місця у вимові та надає підказки для поліпшення. Практика вимови з розумінням фонетичних принципів допомагає розвинути точність та впевненість при говорі.
  6. Фонетика та аудіювання: Вивчення фонетики збільшує вашу здатність розрізняти різні звуки під час аудіювання. Це робить процес розуміння мови на слух більш ефективним і допомагає засвоїти новий словник та висловлювання швидше.

Також,  варто знати деякі основні моменти:

  1. Наголос ставиться перед наголошеним складом у слові.
  2. Довгі голосні звуки позначаються знаком двокрапки.
  3. Іноді звуки можуть бути взяті в круглі дужки. У таких випадках, мовець вибирає, чи вимовляти звук чи ні, залежно від контексту.

Важливо розрізняти відкриті та закриті склади для правильної вимови слів. Відкриті склади закінчуються голосним звуком, тоді як закриті — приголосним. Розуміння цих особливостей допоможе вам з легкістю вимовляти слова англійською мовою.

Голосні та приголосні звуки

Голосні звуки та приголосні звуки є досить зрозумілими поняттями, і ми зустрічаємо їх у більшості мов. Голосні — це звуки, що утворюються без перешкод у звуковому потоці, тоді як приголосні вимагають перешкод або створюють обмеження.

Дзвінкі та глухі приголосні звуки в англійській мові

У фонетиці англійської мови приголосні звуки можна поділити на дзвінкі та глухі в залежності від наявності вібруючих голосових зв’язок під час їх вимови.

Дзвінкі приголосні звуки

Дзвінкі приголосні звуки є ті звуки, при вимові яких голосові зв’язки вібрують. У цей момент голосові зв’язки закриваються, і повітря знаходиться між голосовими зв’язками та артикуляційними органами, створюючи приємний резонансний звук. В англійській мові є такі дзвінкі приголосні звуки: /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/, /l/.

Таблиця з транскрипцією дзвінких приголосних звуків англійської мови

Дзвінкі приголосні звукиПриклади слів
/b/bad, big, job
/d/dog, did, red
/g/get, big, rug
/v/van, give, love
/ð/this, that, mother
/ʒ/pleasure, measure, vision
/dʒ/job, judge, age
/m/man, mother, home
/n/not, nice, pen
/ŋ/sing, song, bring
/r/red, run, car
/l/like, love, ball
/r/run, very, car
/w/we, twin, quick
/j/yes, yellow, boy

Глухі приголосні звуки

Глухі приголосні звуки, навпаки, вимовляються без вібрації голосових зв’язок. При вимові таких звуків голосові зв’язки не замикаються, і повітря проходить безперешкодно через рот або носову порожнину. У англійській мові є такі глухі приголосні звуки: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /s/.

Таблиця з транскрипцією глухих звуків англійської мови

Глухі приголосні звукиПриклади слів
/p/pen, tap, top
/t/top, sit, cat
/k/cat, black, book
/f/fan, five, phone
/θ/think, math, south
/ʃ/she, wish, sure
/tʃ/chip, catch, watch
/s/sit, bus, sun

Голосні монофтонги в англійській мові

Голосні монофтонги — це голосові звуки, які вимовляються без зміни тембру або чіткого переходу до іншого звуку під час їх вимови.

Таблиця з транскрипцією голосних звуків англійської мови

Голосні звуки монофтонгиПриклади слів
/i:/see, tree, key
/ɪ/sit, big, win
/e/bet, met, set
/æ/cat, map, ran
/ɑ:/far, car, start
/ɒ/not, hot, box
/ɔ:/law, call, saw
/ʊ/book, look, put
/ʌ/cup, sun, run
/u:/too, blue, food
/ə/about, taken, happening
/ɜ:/bird, word, learn

Дифтонги

Дифтонги — це звуки, які складаються з двох різних елементів і сприймаються як одне ціле. Прикладами дифтонгів є/aʊ/, і його прикладами є слова “now”, “out”, “cow”.

Таблиця з транскрипцією дифтонгів англійської мови

ДифтонгиПриклади слів
/eɪ/say, day, rain
/aɪ/buy, night, high
/ɔɪ/boy, coin, joy
/əʊ/go, no, old
/aʊ/now, out, cow
/ɪə/here, beer, pier
/eə/care, fair, where
/ʊə/tour, moor, pure
/aɪə/fire, hire, lyre
/eɪə/player, layer, stay

Трифтонги

Трифтонги — це складені комбінації голосних звуків, які формують один склад у словах. Прикладами є [aie] та [aυe], зустрічаються у словах fire, our, liar, sour, tower, hour.

Таблиця з транскрипцією трифтонгів англійської мови

ТрифтонгПриклади слів
/aɪə/fire, hire, admire
/aʊə/hour, flower, power
/eɪə/fair, there, where
/ɪə/here, peer, beer
/ɛə/hair, care, pair
/əʊə/lower, slower, mower
/ɔɪə/lawyer, employer, destroyer

Диграфи

Диграфи — це неподільні поєднання двох літер, які при вимові утворюють один звук. Наприклад, [ei], [oi], [o:] у словах vein, book, August, shoe, oil.

Таблиця з транскрипцією диграфів англійської мови

ДиграфПриклади слів
/ai/rain, train, pain
/ei/rein, veil, beige
/ɔi/boil, coin, point
/au/house, mouse, around
/ou/out, about, cloud
/ɔ:/more, score, bore
/ʊə/poor, moor, tour
/iə/here, peer, beer
/eə/hair, care, pair
/aʊ/now, cow, how
/əʊ/go, no, home
/aɪ/high, night, bright
/ɔ:/north, horse, short
/ʊ/book, look, good
/i:/see, bee, meet
/eɪ/day, play, say
/ɜ:/her, term, bird
/ɪ/sit, tip, it
/a:/car, arm, start
/ɒ/not, top, on
/u:/blue, true, fruit
/ʌ/cup, sun, fun
/ɑ:/far, car, hard

Діфтонгоїди

Діфтонгоїди — це звуки, які мають неоднорідну якість на початку та наприкінці вимови. Наприклад, [i:], [u:] у словах soon, loose, deed, sleep.

Таблиця з транскрипцією діфтонгоїдів англійської мови

ДіфтонгоїдПриклади слів
/i:/seem, seemly, reed
/u:/true, prove, move
/eə/square, dare, rare
/ɪə/near, here, steer
/eɪ/play, rain, claim
/ɔɪ/boy, choice, oil

Фонетика англійської мови є важливим аспектом вивчення мови. Це допомагає зрозуміти, як правильно вимовляти звуки та слова, розпізнавати різні акценти та інтонацію, а також поліпшує здатність розуміти рідну мову говоріння. Рекомендується включити фонетику у свою програму вивчення англійської мови, щоб досягти високого рівня майстерності та успішно спілкуватись з носіями мови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!