Артикль (The Article)

A/an, the, no article – the use of articles in English

Артикль — це службове слово, що в англійській мові вживається перед іменни­ками. Існує два артиклі — означений (the definite article) — the та неозначений (the indefinite article) — a/an.

Уживання означеного артикля (The Definite Article)

З іменником, якщо мова йде про якийсь конкретний предмет, що зрозуміло з попереднього контексту чи до­свіду, або якщо цей предмет єдиний у своєму родіOpen the window, please
З іменником, перед яким стоїть прикметник у найвищо­му ступені порівнянняThis is the most expensive ring in the shop
З іменником, перед яким стоїть порядковий числівникLet’s discuss the second topic
Перед іменниками, що означають предмети, єдині й унікальні в своєму родіThe sky is clear today
Перед іменниками, які означають не окремий предмет, а весь клас чи категорію в ціломуThe poor never support the rich
Перед прізвищами в множині, якщо мова йде про всіх членів сім’їThe Browns have got a very comfortable house.
3 назвами океанів, морів, каналів, річок, заток та озер (якщо з назвою озера не вживається слово lake, а вка­зується тільки його назва)The Mississippi is a river in the USA.
З назвами країн, якщо в них входять слова state — штат, kingdom — королівство, federation — федерація, republic — республіка, union — союзthe United States of America
З назвами груп островів та гірських хребтівthe Carpathians
З назвами кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних за­лів, галерейthe Royal Opera House
З назвами організацій та політичних партійthe Democratic Party
В деяких сталих словосполученнях:

to play the piano — грати на піаніно, to go to the cinema / theatre — ходити в кіно / театр, the other day — цими днями, to tell the truth — правду кажучи.

А також зазвичай після слів one of — один з, some of — деякі з, many of — багато з, most of — більшість з, each of — кожен з

You should try to tell the truth to your friends.

Уживання неозначеного артикля (The Indefinite Article)

Неозначений артикль має дві форми:

а — вживається перед словами, які починаються з приголосного звука (a peach)

an — вживається перед словами, що починаються з голосного звука (an orange, an hour)

Неозначений артикль а/an вживається тільки зі злічуваними іменниками в однині

З іменником, що згадується в реченні вперше, і коли не мається на увазі якийсь певний предмет чи особаShe has got a fashionable dress
Перед злічуваним іменником в однині в граматичній конструкції there is/was/will beThere is a pan on the stove
Перед злічуваним іменником в однині після слів what — що, such — такий, quite — цілком, rather — досить в окличних реченняхWhat a funny cartoon!
В деяких сталих словосполученнях:

to go for a walk — гуляти, to be in a hurry — поспіша­ти, for a long time — протягом довгого часу, to have a look — подивитись, to have a rest — відпочити

I need to have a rest as soon as possible
Часто вживається в значенні «один», особливо перед іменниками, що позначають часWait a second, please
Перед назвами професій та посад, якщо вони згаду­ються взагалі, а не мається на увазі якась певна особаHe is a chief manager

 

Відсутність артикля (Zero Article)

Якщо іменнику передує займенник (присвійний, вказівний, питальний) або займенники some, any, no, each, everyThey play rugby every day
Перед абстрактними незлічуваними іменниками й іменниками, що позначають назви речовин, якщо про них ідеться взагаліWater is tasteless
Якщо в однині перед іменником стояв би неозначений артикль а/an, то перед іменником у множині артикль не потрібно вживатиHer brothers are pupils. (Her brother is a pupil)
Перед іменником, якщо це звертання до особи чи осібCan you hear me, girls?
Назви днів тижня, місяців, сезонів, як правило, вжи­ваються без артиклів. Окрім випадків, коли мова йде про конкретну дату чи період і це необхідно підкрес­литиMonday, on Sunday in summer, in September але: the winter of 2017 (підкреслюється саме зима 2017)
Якщо після іменника стоїть кількісний числівникlesson fifteen
З назвами:

  • іноземних мов (якщо немає слова language)
  • видів спорту, шкільних предметів
  • країн, континентів, міст, вулиць, парків, аеропортів, вокзалів
  • гір, островів, озер (якщо у назві є слово lake)
  • хвороб
  • власними іменами
English, Ukrainian, French; football, chemistry;

Poland, New York, Oxford

Street;

Elbrus, Lake Michigan;

allergy, chicken pox:

Andrew, Mykola, Elizabeth

У газетних і журнальних заголовкахOil price smashes $50 mark
У деяких сталих словосполученнях:

at night — уночі, by train — на поїзді, by mistake — помилково, to take place — відбуватися, to go to bed — лягати спати, from time to time — час від часу, to go home — іти додому

They went home two hours ago

Для загального розуміння вживання артиклів ознайомтеся із загальною схемою.

References

  1. The Basics of Article Usage in English: “A,” “An,” and “The”. https://www.aje.com/arc/editing-tip-basics-article-usage/
  2. Чіміріс Ю.В. Довідник у таблицях. Англійська мова. 7 – 11 класи. 2018. – 32 ст. 

 

error: Content is protected !!