Відносні займенники в англійській мові

Відносні займенники (Relative pronouns)

Відносні займенники (Relative pronouns) – це займенники типу who, whose, which, that, as, які не лише вказують на іменник або займенник, а також можуть використовуватися в ролі сполучника головного речення з підрядним, а також для введення у речення додаткової інформації. Загальна таблиця із відносними займенниками представлена нижче:

SubjectObjectPossessive
whowho/whomwhose
whichwhichwhose
thatthat

Вживання відносних займенників

Which (який, котрий) відноситься до неживих предметів і тварин:

 • Here is the bag which you left yesterday — Ось книга, яку ти залишив учора
 • Here was her own style — a bed which did not look like one and many mirrors — Тут був її власний стиль — ліжко, не схоже на одне і багато дзеркал
 • They strove to steal a dog — the fattest, which was very thin — but I shoved my pistol in their faces and told them begone — Вони намагалися вкрасти собаку — найтовстішого, який був дуже худий, — але я тицьнув пістолет їм в обличчя і сказав геть

Who (хто) відноситься до людей або тварин:

 • Jolyon bit his lips; he who had always hated rows almost wel­comed the thought of one now — Джоліон закусив губи; той, хто завжди ненавидів сварки, тепер майже радувався думкою про них
 • … in his voice was a strange note of fear that frightened the ani­mal, who had never known the man speak in such way before — … в його голосі була дивна нотка страху, яка налякала тварину, яка ніколи раніше не знала, щоб людина так говорив
 • Mr. Porter who you are looking for is on a business trip — Містер Портер, якого Ви шукаєте у відрядженні

Займенник that (який) може відноситися як до живих, так і неживих предметів. Однак у сучасному англійському that у відношенні до живих осіб використовується тільки в розмовній мові:

 • The man that is standing over there is my husband — Чоловік, що там стоїть, мій чоловік
 • The book that you are reading is really breathtaking — Книга, яку ти зараз читаєш, справді захоплююча
 • This… gave him much the same feeling a man has when a dog that he owns wriggles and looks at him — Це… викликало в нього таке ж відчуття, яке відчуває людина, коли собака, яка йому належить, звивається й дивиться на нього
 • On one side was a low wall that separated it from the street — З одного боку був невисокий мур, що відділяв його від вулиці
 • In the factory quarter, doors were opening everywhere, and he was soon one of a multitude that pressed onward through the dark — У фабричному кварталі двері відчинялися звідусіль, і незабаром він став одним із натовпу, що сунув крізь темряву.

Займенник whose (чий) вводить придаткові речення, які визначають як живі, так і неживі іменники. Однак для неживих іменників краще використання which.

 • The woman whose daughter is good at Literature works as a teacher — Жінка, чия дочка добре розуміється на літературі, працює вчителем у школі
 • The car the bonnet of which is red belongs to Garry Smith — Машина, капот якої червоного кольору, належить Гаррі Сміту

Займенник where (де, куди) вводять означально-додаткові речення після іменників, що вказують на місце.

 • Hong Kong is the city where dreams come true is — Гонконг – це місто, де справджуються мрії

When (коли) вводять означально-додаткові речення після іменників, що вказують на час.

 • Do you remember the time when we first met? — Ти пам’ятаєш той час, коли ми зустрілися вперше?

Why вводить означально-додаткові речення після іменників, що вказують на причину.

 • The reason why I smile is simple. I’ll get married next month — Причина, через яку я посміхаюся, проста. Я виходжу заміж наступного місяця

Whose (чия, чиєчиїчий)  в основному використовується стосовно людей або тварин, але може застосовуватися до речей.

 • Then there was the proud Rychie Korbes, whose father, Myn­heer van Korbes, was one of the leading men of Amsterdam – Потім був гордий Річі Корбес, чий батько, Мінгер ван Корбес, був одним із провідних людей Амстердама
 • Again he (Soames) looked at her (Irene), huddled like a bird that is shot and dying, whose poor breast you see panting as the air is taken from it, whose poor eyes look at you who have shot it, with a slow, soft, unseeing look…  – Знову він (Сомс) подивився на неї (Айрін), яка згорнулася, як птах, якого застрелили та вмирають, чиї бідні груди ви бачите, як дихають, коли з них забирають повітря, чиї бідні очі дивляться на вас, хто їх застрелив, повільно , м’який, невидимий погляд…
 • … he (superintendent) wore a stiff standing-collar whose upper edge almost reached his ears, and whose sharp points curved forward abreast the corners of his mouth…  – … він (наглядач) носив жорсткий стоячий комір, верхній край якого майже сягав йому вух, а гострі кінці загнуті вперед, уздовж кутиків його рота…

As зазвичай використовується з вказівним займенником such. Як може стосуватися живих істот і речей.

 • … perhaps the books were right and there were many such as she (Ruth) in the upper walks of life — … можливо, книги були правильні, і було багато таких, як вона (Рут), у вищих верствах суспільства
 • His mother was a poor peasant woman, too poor even to think of such a thing as buying skates for her little ones — Його мати була бідною селянкою, надто бідною, щоб навіть подумати про таке, як купити ковзани своїм дітям.
 • For nobody’s ever heard me say as it wasn’t lucky for my children to have aunts and uncles as can live independent — Бо ніхто ніколи не чув, як я казав, що моїм дітям не пощастило мати тіток і дядьків, оскільки вони можуть жити незалежно

Функції відносних займенників

Відносні займенники завжди виконують певну синтаксичну функцію в реченні, яке вони вводять.

 • Gemma, there’s a man downstairs who wants to see you (SUBJECT) — Джеммо, внизу є чоловік, який хоче тебе бачити
 • She flashed a look at him that was more anger than appeal (SUBJECT) — Вона кинула на нього погляд, у якому було більше гніву, ніж заклику
 • … then discussion assumed that random volubility which softens a decision already forced on one (SUBJECT) — … тоді обговорення припускало ту випадкову голослівність, яка пом’якшувала вже прийняте рішення
 • I think I have taken nothing that you or your people have given me (OBJECT) — Я думаю, що я не взяв нічого з того, що ви або ваші люди дали мені
 • Families often think it due to themselves to turn their back on newcomers, whom they may not think quite enough for them (OBJECT) — Сім’ї часто вважають, що відвернутися від новачків, яких, на їхню думку, недостатньо для них, це винен
 • It pleased Denny to exert the full force of his irony upon the work which they were doing (OBJECT) — Денні було приємно застосувати всю силу своєї іронії до роботи, яку вони виконували

Відео – RELATIVE PRONOUNS | RELATIVE CLAUSES | ADJECTIVE CLAUSES – who, which, that, whose, whom

 

 

Spread the love

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!