Як писати есе англійською: правила, поради та приклади

14 Steps to Write an Outstanding Essay

Як писати есе англійською мовою: поради для школярів

Навички написання есе англійською мовою є не лише ключовим елементом вивчення англійської, але й важливим етапом у підготовці до вступу до університету. Що таке есе і чому воно має таке велике значення?

Есе – це форма письмового висловлення, яка дозволяє висловлювати власні думки, аналізувати ідеї та аргументувати свої погляди на певну тему. Для школярів, особливо тих, хто має на меті вступ до університету, вміння писати есе стає важливою навичкою, що демонструє їхню здатність виразно висловлювати свої думки і переконливо аргументувати свої погляди.

У цій статті ми розглянемо, чому есе є необхідним елементом навчання англійської мови та дізнаємося, як вміння писати есе може допомогти вам у подальшій освіті та під час вступу до університету чи для IELTS. Далі ми розглянемо основні типи есе, їх структуру та надамо корисні поради щодо успішного складання цих текстів.

Що таке есе в англійській мові?

Есе — це короткий літературний твір на певну тему або питання, написаний у вільній формі. Есе переважно використовується для викладу особистих роздумів автора, аналізу, аргументації та критичної оцінки різноманітних явищ. В англійській мові есе є важливим інструментом академічного письма і широко використовується в школах, коледжах, та університетах по всьому світу.

Есе допомагає розвивати навички критичного мислення та уміння аргументовано висловлювати свої думки, що є ключовими в академічному та професійному рості. Характеристики англійського есе включають:

 • Структура: Типово есе має чітку структуру, що включає вступ, основний зміст і висновок. Вступ подає головну тему або питання, основний зміст розглядає аргументи або ідеї, а висновок підсумовує обговорення та укріплює позицію автора.
 • Тематика: Теми можуть бути різноманітними та охоплювати літературний аналіз, особисті спогади, наукові дослідження, соціальні питання та багато інших.
 • Стиль: Незважаючи на відносну свободу форми, англійське есе вимагає дотримання певних академічних стандартів, включаючи зрозумілість, послідовність аргументації та граматичну коректність.
 • Мовний стиль: Виразність і багатий лексичний запас допомагають зробити есе не лише інформативним, але й цікавим для читання.

Основні види есе в англійській мові

Основні види есе в англійській мові включають:

 • Opinion essay (есе з власною думкою): Автор висловлює свою думку щодо певного питання чи проблеми, аргументуючи її та надаючи підтримку прикладами.
 • Discussion essay (дискусійне есе): Автор обговорює обидві сторони певного питання чи проблеми, аналізуючи їх і висловлюючи своє власне бачення ситуації.
 • Problem and solution essay (есе “проблема та рішення”): Автор ідентифікує певну проблему і пропонує можливі шляхи її вирішення.
 • Advantage and disadvantage essay (есе “переваги та недоліки”): Автор оцінює переваги і недоліки певної ситуації, технології, ідеї тощо.
 • Double question essay (есе з подвійним питанням): Автор відповідає на два пов’язаних питання у рамках одного есе, досліджуючи їх з різних точок зору.

Кожен тип есе має свої особливості щодо структури та підходу до аргументації, але загальна мета залишається однаковою: чітко висловлювати свої думки та доводити свої аргументи.

Структура есе в англійській мові

Есе в англійській мові має певну структуру, яка допомагає організувати думки автора та донести їх до аудиторії зрозуміло і логічно. Основні складові структури есе включають вступ, основну частину (тіло) та висновок.

1. Вступ (Introduction):

Вступ є першим розділом есе, який має за мету зацікавити читача та визначити тему або проблему, яку буде обговорено. Основними елементами вступу є:

 • Заголовок (Title): Коротке і чітке формулювання теми або проблеми, що буде розглянуто.
 • Контекст (Context): Огляд теми або проблеми, що буде детальніше розглянуто. Це може бути коротке введення у загальне положення або історію теми.
 • Теза (Thesis Statement): Один або кілька речень, що виражають основну думку або позицію автора щодо теми. Теза повинна бути чіткою і конкретною.

Приклад вступу:

“The impact of social media on teenagers is a topic of increasing concern in today’s digital age. With the pervasive use of platforms like Instagram, TikTok, and Snapchat, questions arise regarding the effects of social media on mental health and interpersonal relationships among adolescents. This essay will explore both the positive and negative aspects of social media use among teenagers, ultimately arguing that a balanced approach is essential for healthy digital engagement.”

2. Основна частина (Body):

Основна частина есе включає в себе розгорнуту аргументацію, приклади та докази, що підтримують тезу автора. Тіло може бути організоване в певну послідовність або структуру, в залежності від типу есе. Основні елементи тіла есе включають:

 • Параграфи (Paragraphs): Кожен параграф містить окремий аспект або доказ, що підтверджує основну тезу. Кожен параграф починається з тематичного речення, яке визначає основну ідею параграфа, а потім підтримується аргументами, прикладами або даними.
 • Аргументація (Arguments): Логічне викладення думок і підтримки тези автора.
 • Приклади (Examples): Конкретні приклади, ілюструючі або підтверджуючі аргументи автора.

Приклад тіла есе (параграф):

“One of the main advantages of social media is its ability to connect people across distances, allowing for instant communication and information sharing. For instance, a teenager in the United States can easily interact with peers in Europe or Asia through platforms like Facebook or WhatsApp. This interconnectedness fosters cultural exchange and global awareness among young people.”

3. Висновок (Conclusion):

Висновок є завершальним розділом есе, в якому автор підбиває підсумок і підтверджує свою тезу на основі аргументів, викладених у тілі. Основні елементи висновку включають:

 • Підсумок (Summary): Повторення основних ідей та результатів аналізу.
 • Підтвердження тези (Restatement of Thesis): Повторення тези з новими аргументами або підтвердженням.
 • Заклик до дії (Call to Action) або Заключна думка (Final Thought): Підсумкове висловлення думки або заклик до подальших досліджень чи дій.

Приклад висновку:

“In conclusion, while social media offers numerous benefits in terms of connectivity and information sharing, its impact on teenage mental health requires careful consideration. By promoting responsible digital habits and fostering open communication, both parents and educators can help teenagers navigate the digital landscape more effectively.”

Загальна структура есе допомагає організувати думки та довести свою позицію читачу чітко і логічно.

14 основних правил написання есе англійською мовою

Написання есе вимагає від автора не лише чіткого висловлення думок, але й дотримання певних правил і стандартів, щоб зробити текст зрозумілим, переконливим і логічним. Нижче подано 14 основних правил написання есе:

 • Обмежте обсяг: Намагайтеся триматися в межах 1-2 сторінок. Краще написати менше, але якісного тексту – такий підхід дозволяє зосередитися на головних ідеях.
 • Цілісність ідеї: Ваша ідея повинна бути представлена чітко і зрозуміло. Есе має бути сприйнятим як цілісний текст, який чітко відображає вашу позицію чи думки.
 • Короткість і ясність: Уникайте зайвих деталей і використовуйте лише ту інформацію, яка необхідна для висловлення вашої позиції чи ідей.
 • Чітка, логічна структура: Структура есе повинна бути чіткою, логічною і послідовною. Від вступу до висновку текст повинен логічно розвиватися.
 • Теза: Сформулюйте чітку тезу або головну ідею, яка висловлює основний зміст есе. Теза має бути визначеною і відображати позицію автора.
 • Логічність: Переконайтеся, що кожен аргумент підтримує та розвиває тезу. Дотримуйтесь послідовності між аргументами і прикладами.
 • Один думка – один абзац: Кожен абзац має містити лише одну основну думку або аргумент. Це допомагає зберегти чіткість і легкість сприйняття тексту.
 • Аргументація: Використовуйте переконливі аргументи та приклади, щоб підтвердити свої думки. Пам’ятайте про необхідність балансу між аргументами “за” і “проти” (залежно від типу есе).
 • Граматика і стиль: Дотримуйтесь правильної граматики, пунктуації і стилю письма. Уникайте невиправданого вживання складних термінів або заплутаної фразеології.
 • Приклади: Використовуйте конкретні приклади, цитати або статистику для підтвердження своїх тверджень. Це допоможе зробити ваше есе більш переконливим і авторитетним.
 • Вступ і висновок: Зверніть особливу увагу на вступ і висновок. Вступ повинен привернути увагу читача і визначити основну тезу, а висновок – підбити підсумок і підтвердити основні ідеї есе.
 • Використання термінів і понять: Демонструйте своє розуміння теоретичних концепцій і термінів, використовуючи їх у відповідних контекстах.
 • Парафразування: Уникайте прямого копіювання текстів чи плагіату. Якщо ви користуєтесь думками чи даними інших авторів, не забудьте вказати джерело і провести парафразування.
 • Редагування і перегляд: Після написання есе, обов’язково проведіть редагування і перегляд тексту. Переконайтеся, що ваше есе логічне, чітке і не містить граматичних помилок.

Поради щодо написання есе

Написання есе вимагає систематичного підходу та уважного розгляду ключових аспектів. Ось деякі корисні поради для успішного написання есе:

Оберіть чітку та конкретну тему

 • Виберіть тему, яка цікавить вас і яку можна ефективно обговорити в межах вашого есе. Спробуйте звузити широку тему до конкретного питання або проблеми, яку можна детально дослідити.

Планування: створення складної структури

 • Першим кроком до написання есе є створення детального плану. Розробіть логічну структуру, включаючи вступ, основну частину з аргументацією та висновок. Визначте основні ідеї, які ви хочете висловити, та послідовність їх викладання.

Організуйте ваші думки ефективно

 • Використовуйте візуальні схеми, такі як діаграми чи плани, щоб систематизувати ваші ідеї перед написанням. Це допоможе забезпечити структурованість і логічний розвиток вашого есе.

Уникайте повторень

 • Використовуйте різноманітну лексику, наприклад синоніми та антоніми, щоб уникнути одноманітності тексту. Крім того, ілюструйте ваші думки прикладами, що робить ваше есе більш переконливим і цікавим для читача.

Редагуйте та переглядайте свій текст

 • Після написання перегляньте ваше есе з метою забезпечення чіткості, логічності та лаконічності. Перевірте помилки в граматиці та правописі, і переконайтесь, що ваші аргументи підтверджують вашу позицію.

Приклад написання простого та короткого есе англійською мовою

Розглянемо приклад структури та зразок написання есе на тему “The Importance of Education” (Значення освіти):

Вступ (Introduction):

Education plays a crucial role in shaping individuals and societies. It empowers individuals with knowledge and skills, leading to personal growth and societal development. In this essay, I will discuss the significance of education and its impact on individuals and communities.

Основна частина (Body):

Параграф 1: Importance of Knowledge Acquisition Education provides individuals with essential knowledge and information. Through education, people acquire literacy, numeracy, and various subject-specific skills. This knowledge enables individuals to navigate the complexities of modern life and make informed decisions. For example, educated individuals are more likely to access higher-paying jobs and contribute meaningfully to the economy.

Параграф 2: Development of Critical Thinking Skills Beyond knowledge acquisition, education fosters critical thinking and analytical skills. Students learn to evaluate information critically, distinguish facts from opinions, and develop logical reasoning abilities. These skills are essential for problem-solving and decision-making in both personal and professional contexts. For instance, educated individuals are better equipped to address complex societal challenges and propose innovative solutions.

Параграф 3: Social and Economic Benefits Education promotes social mobility and reduces inequalities. It opens doors to opportunities and enhances social inclusion. Moreover, educated individuals tend to have higher earning potentials and contribute more to economic growth. Countries with higher levels of education generally experience lower rates of poverty and improved overall well-being among citizens.

Висновок (Conclusion):

In conclusion, education is a fundamental pillar of personal development and societal progress. It equips individuals with essential skills, fosters critical thinking, and contributes to economic and social prosperity. Therefore, investing in education is not only beneficial for individuals but also vital for building thriving and inclusive societies.

Цей приклад є загальною структурою для написання есе. Залежно від теми та вимог, ви можете додати більше деталей, прикладів або контексту, щоб підтримати ваші аргументи. Не забувайте про логічну послідовність та чіткість висловлення думок.

Висновок

Навички написання есе мають велике значення для подальшої освіти та успіху у міжнародних випробуваннях, таких як IELTS або для вступу до університету. Освоєння цих навичок допомагає розвивати критичне мислення, вміння аналізувати інформацію, аргументувати свої погляди та ефективно виражати свої думки письмово. Важливою перевагою володіння цими навичками є здатність створювати чіткі, послідовні та переконливі аргументи, які можуть впливати на рішення та погляди інших людей.

Особливо важливими є навички написання есе для іспитів, таких як IELTS, де абітурієнтам потрібно демонструвати свою здатність чітко та логічно висловлювати думки англійською мовою. Добре написане есе може значно підвищити загальний бал.

Практика регулярного написання допоможе розвивати ваші здібності та набувати впевненості в своїх знаннях і вміннях. Вивчайте різноманітні теми, аргументуйте свої думки, експериментуйте зі структурою та мовою. Чим більше ви практикуєте, тим більш впевненими станете в написанні есе та зможете досягти великих успіхів у вашій освіті та кар’єрі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!