Як перервати розмову англійською мовою

How to Interrupt Someone Politely in English

Як перервати розмову етично та ввічливо англійською мовою

Переривати розмову ввічливо – це важлива навичка в різних сферах життя. На робочих зустрічах, це допомагає зберігати продуктивність обговорень та показує повагу до кожного учасника. У повсякденному спілкуванні, це сприяє уникненню конфліктів та підтримує гармонійні стосунки. У неприємних ситуаціях, вміння перервати розмову може зменшити напругу і сприяти конструктивному вирішенню проблем. Етичне та ввічливе переривання розмови полягає у вмінні висловлювати свої думки або запитання не ображаючи інших. Вживання ввічливих виразів, таких як “вибачте” (excuse me), “можна?” (may I?), чи “чи можу я?” (can I?), є ключовим аспектом цієї навички. У цій статті дізнаємося, як правильно це робити англійською мовою (які є популярні фрази) та чому це важливо.

Двадцять способів етично та ввічливо перервати розмову

Попросіть дозволу для уточнення

 • Excuse me, may I interrupt for a moment? (Вибачте, можна перервати на хвилинку?)
 • Excuse me, may I provide some additional information? (Вибачте, можу додати інформацію?)
 • Excuse me, may I ask a quick question? (Вибачте, можна швидко запитати?)
 • One moment, I want to make sure I understand correctly… (Одну мить, я хочу переконатися, що правильно розумію…)

Можна просто вибачитися за переривання розмови

 • I apologize for interrupting… (Перепрошую за переривання…)
 • I’m sorry for interrupting… (Вибачте, що перебиваю…)

У випадку, коли ви поспішаєте

 • Excuse me, I must be going now. Let’s catch up later. (Вибачте, мені треба йти. Давайте поговоримо пізніше)
 • I have a hard stop at 11:30 for another meeting. (Мені потрібно завершити до 11:30 через іншу зустріч)
 • I hate to interrupt, but I only have a few minutes. (Не люблю перебивати, але у мене лише кілька хвилин)

Коли потрібно відповісти на дзвінок

 • Excuse me for interrupting, but I have an urgent call. (Вибачте, що перериваю, але у мене терміновий дзвінок)

Зазначте важливий момент

 • Before you go on,… (Перед тим як ви продовжите,…)
 • Before you move on,… (Перед тим як перейти далі,…)

Використовуйте позитивні фрази для переривання

 • Yes, and… (Так, і…)
 • Absolutely, and… (Абсолютно, і…)

Використовуйте незавершені фрази

 • Can I stop you there for a second? (Можу я вас зупинити на секунду?)

Запропонуйте перерву для обговорення інших тем

 • Let’s put a pin in that thought for now and come back to it later if we have time. (Давайте тимчасово зупинимось на цьому, а потім повернемося до цього, якщо буде час.)

Зробіть комплімент та перервіть

 • I appreciate your insights, but can we discuss this point further later? (Ціную ваші думки, але чи можемо ми обговорити це пізніше?)

Запропонуйте перерву для залучення інших учасників

 • We need to hear from others. May I stop you here to allow others to contribute? (Нам потрібно почути інших. Можу я вас тут зупинити, щоб інші могли внести свої думки?)

Зверніться до загальної користі

 • For the benefit of everyone, can we address this point quickly? (На благо всіх, чи можемо ми швидко обговорити це питання?)

Висловіть свою зацікавленість та перервіть співрозмовника

 • I’m very interested in what you’re saying, but can we revisit this after discussing another point? (Мені дуже цікаво те, що ви говорите, але чи можемо ми повернутися до цього після обговорення іншого питання?)

Запропонуйте питання для уточнення

 • Before you continue, can I ask for clarification on something you mentioned? (Перед тим як ви продовжите, можу я уточнити дещо з того, що ви згадали?)
 • May I interject for a moment? I need some clarification. (Чи можу я на мить втрутитися? Мені потрібне уточнення)

Попросіть дозволу внести пропозицію

 • May I offer a suggestion before we move on? (Можу я внести пропозицію перед тим, як ми продовжимо?)

Запропонуйте повернутися до основної теми

 • Can we circle back to the main point? (Можемо повернутися до основної теми?)

Визначте важливість теми

 • This is an important point, can we focus on this for a moment? (Це важливе питання, можемо зосередитися на цьому на мить?)

Запропонуйте альтернативний підхід

 • Would you mind if we look at this from a different angle? (Чи не заперечуєте, якщо ми розглянемо це з іншого боку?)

Попросіть підтримку інших

 • Can we get some input from others on this issue? (Можемо отримати думку інших з цього питання?)

Надайте пропозицію щодо подальших дій

 • Before we proceed, may I suggest a course of action? (Перед тим як продовжити, можу я запропонувати план дій?)

Коли хтось потребує уваги

 • Sorry to cut in, but I think Dan has something to say. (Вибачте, що втручаюся, але я думаю, що Дену є що сказати)

Щоб зробити висновок та завершити розмову:

 • In conclusion, I think we’ve covered everything. (Підсумовуючи, я думаю, ми все розглянули)

Таблиця важливих слів для ввічливого переривання розмови англійською  

СловоТранскрипціяПереклад
Interrupt/ˌɪntəˈrʌpt/Переривати
Excuse me/ɪkˈskjuːz miː/Вибачте
Apologize/əˈpɒlədʒaɪz/Вибачатись
Sorry/ˈsɒrɪ/Вибачте
Pardon me/ˈpɑːrdn miː/Вибачте
Permission/pəˈmɪʃən/Дозвіл
May I?/meɪ aɪ/Можна?
Can I?/kæn aɪ/Можна?
Moment/ˈmoʊmənt/Хвилина
Quick/kwɪk/Швидкий
Question/ˈkwɛstʃən/Питання
Answer/ˈɑːnsər/Відповідь
Call/kɔːl/Дзвінок
Important/ɪmˈpɔːrtənt/Важливий
Urgent/ˈɜːrdʒənt/Терміновий
Explanation/ˌɛkspləˈneɪʃən/Пояснення
Attention/əˈtɛnʃən/Увага
Additional/əˈdɪʃənl/Додатковий
Information/ˌɪnfərˈmeɪʃən/Інформація
Allow/əˈlaʊ/Дозволити
Assist/əˈsɪst/Допомагати
Respectful/rɪˈspɛktfəl/Поважний
Consideration/kənˌsɪdəˈreɪʃən/Уважність
Acknowledge/əkˈnɒlɪdʒ/Визнати
Diplomacy/dɪˈpləʊməsi/Дипломатія
Polite/pəˈlaɪt/Ввічливий
Ethical/ˈɛθɪkəl/Етичний
Courteous/ˈkɜːrtiəs/Ввічливий
Gentle/ˈdʒɛntl/Лагідний
Considerate/kənˈsɪdərət/Уважний
Understanding/ˌʌndəˈstændɪŋ/Розуміння
Collaboration/kəˌlæbəˈreɪʃən/Співпраця
Empathy/ˈɛmpəθi/Емпатія
Clarity/ˈklærəti/Чіткість
Flexibility/ˌflɛksəˈbɪlɪti/Гнучкість
Efficiency/ɪˈfɪʃənsi/Ефективність
Productivity/ˌprɒdʌkˈtɪvɪti/Продуктивність
Constructive/kənˈstrʌktɪv/Конструктивний

Таблиця важливих фраз для ввічливого переривання розмови англійською  

ФразаТранскрипціяПерекладПриклад використання
Excuse me/ɪkˈskjuːz miː/ВибачтеExcuse me, may I interrupt for a moment?
May I interrupt?/meɪ aɪ ˈɪntəˌrʌpt/Можна перервати?May I interrupt to ask a quick question?
I apologize/aɪ əˈpɒlədʒaɪz/Прошу пробаченняI apologize for interrupting.
Sorry for interrupting/ˈsɒrɪ fɔːr ˈɪntəˌrʌptɪŋ/Вибачте за перериванняSorry for interrupting, but I have to answer a call.
Excuse the interruption/ɪkˈskjuːz ðə ˌɪntəˈrʌpʃən/Вибачте за втручанняExcuse the interruption, but this might be urgent.
Please excuse me/pliːz ɪkˈskjuːz miː/Будь ласка, вибачтеPlease excuse me, but I have an important call.
I must answer a call/aɪ mʌst ˈænswər ə kɔːl/Мені треба відповісти на дзвінокI must answer a call, but let’s continue later.
It might be an urgent call/ɪt maɪt biː ən ˈɜːdʒənt kɔl/Це може бути терміновий дзвінокIt might be an urgent call, I’ll be right back.
Can I take this call?/kæn aɪ teɪk ðɪs kɔːl/Чи можу я прийняти цей дзвінок?Can I take this call? I’ll be back in a moment.
Let me check this quickly/let miː ʧɛk ðɪs ˈkwɪkliː/Давайте перевіримо це швидкоLet me check this quickly, I’ll be right back.
Pardon me/ˈpɑːrdn miː/Вибач меніPardon me, but I need to step out for a moment.
May I have a moment?/meɪ aɪ hæv ə ˈmoʊmənt/Можу я на хвилинку?May I have a moment? I need to take this call.
Can I just interject for a second?/kæn aɪ dʒʌst ˌɪntəˈrʤɛkt fɔr ə ˈsɛkənd/Можна мені тільки вставити на секунду?Can I just interject for a second? I have some relevant information to add.
My apologies for the interruption/maɪ əˈpɑːlədʒiz fɔr ðə ˌɪntəˈrʌpʃən/Мої вибачення за перериванняMy apologies for the interruption, but I need to address this matter.
If I may just say something/ɪf aɪ meɪ dʒʌst seɪ ˈsʌmθɪŋ/Якби я міг просто сказати щосьIf I may just say something, I think it’s important to consider another perspective.
May I add a quick comment?/meɪ aɪ æd ə kwɪk ˈkɒmənt/Можу я додати швидкий коментар?May I add a quick comment? I believe it’s relevant to the discussion.
Can I briefly interrupt?/kæn aɪ ˈbrifli ˌɪntəˈrʌpt/Можу я коротко перервати?Can I briefly interrupt? I have an important point to make.
May I have your attention?/meɪ aɪ hæv jʊr əˈtɛnʃən/Можна звернути увагу?May I have your attention? I need to address an urgent matter.
If I could just say something/ɪf aɪ kʊd dʒʌst seɪ ˈsʌmθɪŋ/Якби я міг щось сказатиIf I could just say something, it’s relevant to what you were discussing.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!